Deponens

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschrim worn.

A Deponens (Pluaral Deponenzia) is in da Gramatik a Verb (Zaidwort) wos nua in ana passivn Foam exisdiad, owa a aktive Bedaitung hod. Dea Begrif kimd aus'n Lådainischn (lat.: deponere = ableng, wekaleng, wekschmaissn), wai de antikn Geleatn glaubt hom, das des Verb sei aktive Foam weka gschmissn hod. Da Woatschdom lait si bai Deponens-Verbn fum Partizip Peafekt Passiv (PPP) å.

Deponens-Verbn gibts foa oim im klassischn Ladain, im Griachischn, in de skandinawischn Sprochn, auf Oidiarisch und a im Boarischn.

Da Deponens im Ladain[VE | Weakln]

Auf Ladain gibts a gonze Rai fu Deponenzia, dena eana Foam passiv ausschaud, de owa a aktive Bedaitung hpm. Im Infinitiv (Nenfoam) endn de ladainischn Deponens-Verbm oiwai auf -i.

 • alloqui = wén ãrédn
 • arbitrari = glaum, mõana
 • complecti = umoama
 • fieri = wean, entschdê, gmåcht wean
 • frui = wås auskosdn
 • fungi = wås dõa, wås featig måcha
 • hortari = eamanen, auffoadan
 • laetari = si gfrain
 • loqui = rédn
 • mori = schdeam
 • niti = si auf wås schdiazn
 • oblivisci = wås fagéssn
 • proficisci = aufbrecha, marschian
 • 'sequi = wém oda wås nåchgê, barian
 • uti = wås gebrauchn, benuzn

Auf Ladain gibts owa a nua so gnende Semi-Deponenzia, oiso hoiwade Deponens-Verbn, de net in da Vagongahaid passiv ausschaun, owa a oiwai a aktive Bedaitung hom (zum Baispui: audere, si wos draun; gaudere, si iwa wos gfrain; 'solere, wos gwehnd sai; fidere, fadraun).

Da Deponens im Boarischn[VE | Weakln]

In dé boarischn Dialekt in Ésdaraich und Boarn gibts a a boa Deponens-Verbn, dénan eana Woatschdãm passiv ausschaud, dé åwa a aktive Bedaitung hãm. Mãnche fu dénan, wia zan Baischbü s'Woat gfrain (sich freuen) kinan im Dialekt nua ois Deponens gsågt wean, wo hingéng dass im Hochdaidschn noamale aktive Verbn san. Soichane Wöata han bsondas fia Laid dé néd guad Dialekt rén, oft schwiarig zan daleana.

Transitive Deponenzia[VE | Weakln]

Foigende Verbn han auf Dialekt Deponenzia, dés hoast sé schaun passiv aus, wais de Foasübn g- dafoa hãm, åwa eana Bedaitung is komplet aktiv. Dailwais is dés hochdaidsche Equivalent kõa Deponens, wås dé Såch a weng kompliziad måcht.

 • gfåin (gefallen) - Dés gfåid ma goa ned. I gfåi ma haid goa ned. Wia gfåids da? Eam gfåid goa nix.
 • gfrain (freuen) - Es gfraid mi ned. Di gfraids haid åwa a wida ned. Haid gfraids wiakli neamt.
 • ghean (gehören) - Wém ghead dés? I ghea dia. Du gheast mia. Dés Haus ghead in Huawa.
 • glãnga* (greifen) - Bas auf das't ned auf'n hoasn Ofn glãngst. Kãnst as daglãnga. Jå ned hîglãnga. Muast du oiwai heaglãnga?
 • glinga (gelingen)
 • gnaissn (erkennen, verstehen) - Dés muast eascht amåi gnaissn. Ea dagnaisst wiakli goa nix. Mia hãm dés glai gnaisst.
 • grådn (geraten) - Dea Rozbua gråt gãns nåch'n Fåda. Dea Bam is gãns schif grådn. Hofentli gråt ins dés nu amåi zu wås guadn.
 • gschafdln (wichtig tun) - Wiaso muast du oiwai so umadum gschafdln. Gschafdlt a laicht schã wida. Gésdan håd a wida gschafdlt.
 • gschbian ('spüren) - I gschbia nix. Gschbiast as wia da Wind ged. Sé gschbian nia wås.
 • gscheng (geschehen) - Es muas wås gscheng. Es is wås gscheng. Warum gschiacht nix? Im Wåid gschengan dé wüdastn Såchan.
 • gwinga (gewinnen) -

'* - in de westmitlboarischn Dialekt in Owa- und Niadaboarn kã ma lãnga a ois néd-Deponens sång. Wia zan Baischbü in: Lãng amåi hî då. Lãng zua! Lãngz gschaid zua!

Reflexive Deponenzia[VE | Weakln]

Foigende Deponenzia han genau so aktiv, obwois ausschaun wia a passives Woat mid da Foasüm g- dafoa. Dé då han åwa reflexiv und brauchan umbedingt a Peasonalpronom dazua.

 • si gfråin (sich freuen) - I gfrai mi, du gfraist di, mia gfrain uns, sé gfrain si foi Gas.
 • si geduidn (sich gedulden) - Du muast di nu a Naichtl geduidn. Mia geduidn uns. Jéz hãma ins åwa lãng gnua geduit.
 • si gwéna (sich gewöhnen) - An dés muast di gwéna. I håb mi schã drã gwénd. Wãnst as amåi gwénd bist, iss håib so wüd.

Homonyme[VE | Weakln]

Néd zan fawegsln mid Deponenzia han im Boarischn soichane Wöata, wo da Infinitiv und s'Partizip Peafekt Passiv komplet glaich ausschaun. Dés bassiad wai de mitlboarischn Dialekt baim PPP oft dé Foasüm ge- wéka låssn. Im Sidboarischn, oiso in Diaroi, Keantn und dailwais im sidlichn Såizbuag und da untan Schdaiamoak, gibts soiche Homonyme néd, wai doat de Foasüm fum PPP néd wéka låssn wiad. Baischbü fia mitlboarische Zaidwöata, wo da Infinitiv genau aso ausschaud wia dés Partizip Peafekt Passiv han:

 • båcha (backen) - Oi Dåg duad da Béka Brod båcha (=Infinitiv). Haid håd a 50 Loab
båcha (=PPP).
 • blåsn (blasen) - D'Schandamari håd eam aufghåidn und blåsn låssn (=Infinitiv). Ea håd ins Rea'l aini blåsn (=PPP).
 • kema (kommen) - I muas haid énta hõam kema, wia gésdan (=Infinitiv). Gésdan bin I eascht um 4ri in da Frua hõam kema (=PPP).
 • kuma (kommen) - Genau aso iss åwa a in da ostmitlboarischn Foam: I muas kuma, I bin kuma.
 • deafn (dürfen)
 • kina (können) - Fliang soid ma kina (=Infinitiv). I håb ned ãndas kina (=PPP).
 • meng (mögen)
 • miassn (müssen)
 • soin ('sollen)
 • woin (wollen)

Da Deponens in ãndane Schbråchn[VE | Weakln]

An Deponens gibts natiali a in ãndane Schbråchn, wia zan Baischbü im Åid- und im Naigrichischn, auf Åidiarisch und im Sanskrit, auf Hochdaidsch, in de skandinawischn Schbråchn, auf Holendisch und Japanisch. Auf Englisch und in de romanischn Schbråchn gibts åwa im Untaschiad dazua iwahaupt kõane Deponenzia.

Gwön[VE | Weakln]

 • Otto Jungmair, Albrecht Etz: Wörterbuch zur Oberösterreichischen Volksmundart, 5te Auflåg, Stelzhamerbund, Linz, 1994, ISBN 3852143888
 • Johanna Bottesch: Phraseologisches Wörterbuch des Landlerischen von Großpold, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Heamanschdåd, 2006, ISBN 973-651-525-7