Franz Jägerstätter

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschrim worn.
Franz Jägerstätter, 1907 - 1943

Da Jagaschdéda Frãnz, geboan ois Huber Frãnz am 20. Mai 1907 in Sankt Radegund, Beziak Braunau; gschdoam am 9. August 1943 in Brandenburg an der Havel, Daidschlãnd, woa a îfiadla Baua und Kriagsdeanstfawaigara im zwoatn Wødgriag. Ea is wéng Zersetzung der Wehrkraft zum Dod fauadaid woan und im Gfengnis hîgricht woan. Sâi Lémsgschicht håd in Ésdaraich in de 70ga und 80ga Joa a hefdige Diskusion iwa d Zaid zum Nazionalsozialismus ausglest, mitlawai is a åwa sogoa fu da katolischn Kiach søligschbrocha woan (26. Oktoba 2007).


Sâi Lém[VE | Weakln]

Jugend und Familie[VE | Weakln]

Da Jagaschdéda Frãnz is am 20. Mai 1907 ois ledigs Kind fu da Dean Rosalia Huawa (Huber) und fum Frãnz Båchmõa (Bachmeier) in Sankt Radegund, dés is im Îfiadl im Beziak Braunau, gãns an da Grenz zu Nidabaian, geboan woan. Ea håd a am Ãfãng in Nãm fu saina Muata griagt und håd déswéng Franz Huber ghoassn. Saine Ötan woan z oam zan hairatn und déswéng is da Frãnz a bai saina Grosmuata, da Elisabeth Huber, aufgwågsn. Sâi laiblicha Fåta is im Easchdn Wødkriag gschdoam und im Joa 1917 håd sâi Muata dãn in Jägerstätter Heinrich ghairat, dea a Baua woa und in klõan Frãnz adopdiad håd. Fia s Lesn håd si da Frãnz zum intressian ãgfãngd duach sain Schdif-Grosfåta, in Matthäus Jägerstätter († 1930), dea recht fü Biacha ghåbt håd.

Im Suma 1927 håd a auf am Bauanhof in Teising goawat und danåch bis 1930 ois Beagmã in Aisneaz. Wia sâi Schdif-Fåta am 8. Mai 1933 one aigne Kinda gschdoam is, håd da Frãnz in Bauanhof geabt. Am 9. Abrü 1936, an am Grêandonasdåg, håd a d Franziska Schwaninger ghairat. Dé zwoa woitn kõa Hochzaidsfaia håm und san schdåd dém auf Bügafoat (Pilgerfahrt) nåch Rom gfoan. D Franziska und da Frãnz hãm schbéda drai Dechda griagt, d Maria, d Aloisia und d Rosalia.

Ois junga Mã woa da Jagaschdéda Frãnz a weng a Wüda und håd zum Baischbü ois olaeaschda in saim Oat a Motoara'l ghåbt. Ungefea fu da Zaid wo a ghairat håd, håd a si åwa fü mid da Religion bscheftigt und fü driwa glésn.

Widaschdãnd géngan Nazionalsozialismus[VE | Weakln]

Da Jagaschdéda Frãnz is schã båid zu da Iwazaigung kema, das da Nazionalsozialismus ned mid saina Foaschdölung fum Kristndum zãm basst. Ea woa a da õanzige in saim Oat dea baim Ãnschlus 1938 in da Åbschdimung dagéng gschdimd håd und a ofn im Doaf géng de Nazi grét håd. D Wåikomission håd de õanzige Na-Schdim untaschlång und fia Sankt Radegung 100%-Zuaschdimung gmöt. Da Jagaschdéda Frãnz woa åwa nia bai iagend õana politischn Grupn dabai und is sogoa kuaz amåi zu ana milidearischn Übung âizong woan.

Wai a mid de Nazi nix am Huad håm woit, håd a si ausn Doaflém ima mea zruk zong, håd Faginstigungen fu da NSDAP ned in Ãnschbruch gnuma und håd a nix fia d Boatai gschbent, obwoi a sunst recht groszigig woa. Im Joa 1940 san 10 Bewona fu saim Doaf in am Briaf ois Gégna fum Nazionalsozialismus denunziad woan, unta ãndam woa a da Jagaschdéda Frãnz auf deara Listn. Da Biagamoasda håd åwa dén Briaf ned waida glait.

Kriagsdinstfawaigarung[VE | Weakln]

Nåch mearare Aufschib, is da Jagaschdéda Frãnz im Februa 1940 im Åita fu 33 Joa dãn doch zum Milidea âizong woan. Wai åwa da Biagamoasda fia eam intaveniad håd, is a nåch a boa Dag wida auf sain Hof zruk kema. Im Oktoba 1940 is a nu amåi âizong woan, désmåi zua Grundausbüdung nåch Enns.