Fritz Dinkhauser

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Da Dinkhauser Fritz

Da Dinkhauser Fritz (* 16. April 1940 in Innschbrugg) isch a éschdraichischa Bolitikha. Im foln Nãm hoasch a Friedrich Josef Lienhard Dinkhauser.

Er isch in Inschbrugg, im Schdåttail Wilten afgwågsn. Er håd drai Schweschdrn, õa eltane und zwoa jingane und sâi Fåtar håt åls Lãndesschdelnlaitr baim Rodn Kraiz gårwat und sâi Muatr woa Hausfrau. Schul gãngen isch a zersch in d'Hauptschul und nåchan dãn in d'Åbndn-Hãndlsakhademi. Ea wolt zersch Schbortla wern und håt Laichtatletikh gmåch, dabai isch a seks Mål Tiarola Maischtr im Hãmmawerfn worn. In de 60ga Joar håt a dãn zum Bobfårn gwegslt und isch 1968 im Zwoara- und im Fiarabob bai de Olimpischn Schbil fu Grenoble mitgfårn. 1969 wår a a bai da Juniorn-WM in Cortina dabai. Danåch håt a si åwa bai am Schdurz schwa falézt und wår sogoar a Zaitl glemt.

Schon in deara Zaid åls Schbortla håt a si bolitisch ãngaschiart und isch said 1964 Lãndesgscheftsfiara fu da Jungen Generation Tirol gwén, dé wo said 1970 Junge ÖVP hoasch. 1971 isch a dãn Lãndessekretea fum Tiarola AAB worn. Schãn sain Onkhl und Daufpat, da Josef Dinkhauser, wår in Tirol a bekhãnta Bolitikha, dea bai da Wirtschåftskãmma wår und fiar de Volkhsbortai im Nazionalråt gséssn isch und der håt iam in saina Jugend a bolitisch gepreght. In Fritz sâi Karriere wår in de 70ga Joar recht erfolgraich, glaichzaitig håt a åbr imr wéniga Zaid ghåb fiar sâi Familie und a so isch khemen, das si sâi erschde Frau, d'Sigrun, mid dér a drai Khinda håd, schaidn låssn håt. Schbétr håt a nu amål ghairat, sâi jézige Frau d'Heidi, mid der a a nu amål zwoa Khindr håt. Aso håt a haid a recht zãmgschuasdarte Patchwork-Familie, a Såch wås bai Bolitika aus da ÖVP in Tiarol olwai nu a weng ebs ungwenlichs isch.

Said 1979 wår a Khãmmrråd in da tiarola Årbaitrkhãmma, isch dort 1985 Vizepresident worn und 1991 President. Daném wår a fu 1984 bis 1993 a nu Obmãnn fu da Tiarola Gebietskrãkhnkhassa. Ols AK-President isch a sowol Obmãnn fum Tiarola Bscheftigungsfarain gwésn, ols a Forschdãndsmitglied fum Konsumentnschutz. 1993 isch a Vizepresident fu da Årbaitrkhãmma ésschdraichwaid worn und 1994 Frakhzionsforsizendr fum ÖAAB, olso im Årbraitr- und Ãngschdeltnbund fu dar ÖVP.

In Tiarol, wo'd ÖVP d'lengschde Zaid in åbsolutr Mearhaid regiart håt, sain de bolitischn Khembf oft wenigr zwischn de faschidanen Boartain, ols wiar zwischn de faschidanen Fligl fu da Volksboartai ausdrågn worn. Da Fritz Dinkhauser wår dabai immr auf da Saitn fum ÖAAB und géngan Ainflus fum Bauanbund, dea in Tiarol tradizionel recht schdårkh isch, obwols går neamr so fil Bauan gib. Er håt dabai immr eha de chrischtlich-sozialn Posizionen fadretn und wår gégn a wirtschåftsliberale Bolitikh, de mer auf de groasn Firmen schaug und wéniga auf dénan ianare Ãngschdeltn und Årbaitr. Z'létsch wår a fu 2005 bis 2008 a Forschdãndsforsizenda fum éschdraichischn Haupferbãnd fu de Sozialfarsicharungstrega.

Bürgerforum Tirol[VE | Weakln]

Im Lãndtågswålkhåmpf 2008 håt a endgültig mid da ÖVP brochn und isch mid oana aiganen Boartai géngan ãmtiarendn Lãndeshaupmãnn, in Herwig Van Staa, ãntretn. De Boartai håt Liste Fritz Dinkhauser - Bürgerforum Tirol ghoassn und isch im Juni 2008 gãns iwaråschend mid 18,35% zwoatschderksde Boartai worn und isch said dém mit 7 Mandatn im Lãndtåg fadretn. Obwol im Wålkhãmbf éfda behaup worn isch, das des Bürgerforum Tirol blos da Staigbüglhåltr fia de ÖVP isch, håt de Volksboartai nåch da Wål a Koalizion mid da SPÖ gmåch und d'Lischdn fum Dinkhauser isch said dém in Opposizion. Naicha Lãndeshaupmãnn isch da Günther Platter.

Nazionalrådswål 2008[VE | Weakln]

Am 8. Juli 2008 håt da Fritz Dinkhauser bekãnt gém, das sâi Lischdn a bai de forzoganen Nazionalrådswåln kandidirn wird. Drai Wochn schbetr håt a gsåg, das de sel untam Nãm Bürgerliste Österreich, nit nur in Tiarol, sondern im gãnzn Lãnd kandidirn wird, dazua håt a åwa in am jédn Bundeslãnd zeasch Untaschdüzungsuntaschriftn brauch, insgesãmt 2.600, de a Ãnfãng September a ole bainãnd ghåb håt. Bai da Wål am 28dn Septembr 2008 hãbm åbr blos 78.119 Laid d'Lischdn Fritz gwelt, wås éschdaraichwaid 1,8% gwéschn isch. Damid håts de 4% néd zãmkchriak, dé ma mindeschdns brauch damid mar ins Parlament kimp und a s'Grundmandat in Tirol, wos mid 31.311 Schdiman 8,7% kchriak håt, is si nit ausdagãngen.

Im Netz[VE | Weakln]

Spruch: Fritz Dinkhauser – Zitat af Boarisch