Muhammad Yunus

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschrim worn.
Da Fridnsnoböbraisdrega Muhammad Yunus

Da Muhammad Yunus (Bengalisch মুহাম্মদ ইউনুস, Muhāmmad Iunus; * 28dn Juni 1940 in Chittagong) is a Wiatschåftswissnschåftla und Bankbedraiwa aus Bangladesch.

Fu eam schdãmt de Ide und de Fawiaklichung fum Sisdem fu de Mikrokredit, bai dém si õame Laid, dé sunst nia wo an Kredit griang dadn, si fia a konkrets Brojekt a Göd ausboang kinan und so a klõans Gscheft aufbaun kinan. Mid oft gãns klõane Gödsumen kã ma soiche Laid schã dabai höfn, wiatschåftlich söbschdendig zan wean und so a wiatschåftliche Entwiklung in recht õame Lenda in Gãng bringa. Fia sâi Ãngaschmã in dém Beraich håd a 2006 sogoa in Fridnsnoböbrais griagt. Da Yunus Muhammad is a da Gründa fu da Gameen Bank, dé si auf soiche winzige Kredit schbezialisiad håd und ea is said'n 1983ga Joa deara ia Diarekda.

Sâi Lém[VE | Weakln]

Da Yunus Muhammad is 1940 ois drits Kind fu ana muslimischn Familie in Chittagong auf d'Wöd kema, in ana Zaid wo dé Gégend nu zu Britisch Indien ghead håd. Sâi Fåta woa da Hazi Dula Mia Shoudagar, a Juwelia und sâi Muata d'Sofia Khatun. Insgesãmt håd de Familie 9 Kinda ghåbt. Saine easchdn Joa håd a aussahåib fu Chittagong in Hathazari fabråcht und im 1944ga Joa is sâi Familie nåch Chittagong söwa zong, wås haid de zwoat gresde Schdåd fu Bangladesch is. Ea is dãn doat in d'Lamabazar Primary School gãnga. Im 1947ga Joa is Britisch Indien unåbhengig woan und in Yunus sâi Hoamad is zum naich grüntn Pakisdan dazua kema. Schbéda håd a dãn de Aufnãmebrüfung fia d'Chittagong Collegiate School gschåft und zwoa ois 16t bésda fu 39.000 Laid aus gãns Ostpakisdan dé si doat bewoam hãm. In saina Schuizaid doat woar a a bai de Bfådfinda dabai und is dåmåis schã a weng in da Wöd umadum kema. Ea is nåch Westpakisdan gfoan, woa in Indien und sogoa amåi auf an Bfådfindadrefn in Kanada. Schbéda auf'n Chittagong College håd bai kulturele Akzionen midgmåcht und sogoa an Brais griagt fia a Deataschdikl wo a midgschbüd håd.

Da Muhammad Yunus auf Bsuach bai saina ehemåling Schui, da Chittagong Collegiate School, 2003.

Im 1957ga Joa håd da Yunus Muhammad ãgfãngt Wiatschåft zan schdudian und zwoa auf da Dhaka University und håd doatn im 1960ga Joa sain Betscheloa gmåcht und 1961 an Masda. Danåch is a auf da Uni blim und håd am Insdidut fia Wiatschåftswissnschåftn bai de Brofessa Nurul Islam und Rehman Sobhan ois Foaschungsassisdent goawat. Åb 1961 woar a a schã Lektoa auf'n Chittagong College und håd némbai sogoa nu a Gscheft aufgmåcht, nemli a Fabåkungsfiama.

Im 1965ga Joa håd a dãn a Schdipendium griagt und is in de USA zan schdudian gãnga. Doat woar a auf da Vanderbilt University, wo a im 1969ga Joa sain Dokda gmåcht håd. Fu 1969 bis 1972 woar a dãn Assisdenzbrofessa auf da Middle Tennessee State University in Murfreesboro in Tennessee.

Wia im 1971ga Joa in saina Hoamad a Griag ausbrochn is, bai dém Ostpakidan fu Westpakisdan unåbhengig wean woit, håd a in de USA gemainsãm mid ãndane Bengali dé doat glébt hãm a Biagakomité grünt um doatn Untaschdüzung fia de Unåbhengigkaid zan oaganisian. Nåchn Griag is a ins jéz naich grünte und fu Westpakisdan unåbhengige Bangladesch zruk gãnga und håd doat gemainsãm mid saim ehemåling Brofessa in Nurul Islam fia de Regiarung ois Wiatschåftsplana goawat. Fu dém Bosdn is a åwa recht schnö entdaidscht gwén und is déswéng liawa ois Leara zu da Chittagong University gãnga und doat Schef fum Wiatschåftsinsdidut woan. Im 1974ga Joa, wia nåch ana Iwaschwemung gråd a grosse Hungasnod woa, håd a ãgfãnga, nåch naiche Rezept zan suacha, wia ma de bitane Oamut fu de Laid in Bangladesch reduzian kintad. Ea håd dafia a Foaschungsbrojekt gschdart iwa de wiatschåftliche Entwiklung in da lendlichn Gégend und håd dabai mearane naiche Konzept entwükit dé in de negsdn Joa a fu da Regiarung fu Bangladesch aufgrifn und dailwais umgsézt woan san. Dazua håd a naiche Foam fu da lãndwiatschåftlichn Bewiatschåftung ghead und a naichs Konzept fia de Doaffawåitungen. In de schbådn 70ga Joa is dé Ide fu deara Doaffawåitung (auf Bengalisch: gram sarkar) fu da dåmåling Regiarung untam Ziaur Rahman umgsézt woan und ois zusezlichn Bfaila fu da Fawåitung etabliad woan. Bis 2003 san im gãnzn Lãnd 40,392 soichane Doafregiarungen grünt woan. In de lézdn Joa håds åwa fu da juarisdischn Sait oiwai wida Kritik an dém Doafregiarungssisdém gém, wai dés aigentli an da Fafåssung foabai inschdaliad woan is und im August 2005 håd da owasde Grichtshof fu Bangladesch dé söbschdending Doaffawåitungen fia fafåssungswidrig und damid ilegal eaklead.

D'Grameen Bank[VE | Weakln]

Im 1976ga Joa woa da Yunus Muhammad auf Bsuach in Jobra, am Doaf néd waid wék fu da Chittagong University, und håd doat eafoan wia schwa dass fia õame Laid is an Kredit zan griang. A Grupn fu Waiwalaid håd doat a Brojekt bedrim, wås aus Bambus Möwin und ãndane Såchan gmåcht hãm, åwa sé hãm so wéng Göd ghåbt, dass zan âikaufn fum Bambus an Kredit aufnema miassn hãm zu hoche Wuchazinsn. Auf dés aufi håd a dénane 42 Frauen aus saina aiganen Dåschn an Kredit fu 27 US-Dollar gém, wås eana schã recht fü waida ghåifn håd, obwoi dés so a klõane Sume fu Göd woa.

D'Zentrale fu da Gameen Bank in Dhaka, da Haubtschdåd fu Bangladesch

Då is a drauf kema, das ma mid soichane klõan Gödbedrég a schã fü bewiakn kã, foa oim wai de õamen Laid a oft guade Iden fia a Gscheft hedn, wåss åwa dãn oft ned umsézn kinan, wai eana dés bissl Schdartkapital, wås ma dafia brauchad, a schã föd. Noamale Bankn hãm åwa an so am winzing Gscheft mid õame Laid kõa Intaress ghåbt und so is dénan neta de Möglichkaid blim, zu am Zinswuchara zan gê oda dé Ide iwahaupt zan blaim låssn. Dé Ide fia soichane Mikrokredit woa ned gãns naich, wai schã da Dr. Akhtar Hameed Khan, da Gründa fu da pakisdanischn und haid bengalischn Akademia fia lendliche Entwiklung a enlichs Konzept ghåbt håd, åwa in Yunus Muhammad is bewust woan, das õafåch a Inschdiduzion oda nu béssa glai a aigane Bank fia soiche Mikrokredit föd. Im Dezemba 1976 iss eam gelungen, das a fu da schdåtlichn Janata Bank an Kredit kriagt, mid dém a dãn nu mea soichane Mikrokredit fagém håd kina. Nåchdém im 1982ga Joa sâi Inschdiduzion schã 28.000 Mitglida ghåbt håd, oiso Laid dé fu eam an Mikrokredit griagt hãm, håd a aus dém Prowebedrim im 1983ga Joa a richdige Bank gmåcht, nemli de Grameen Bank. Dés Woat hoast auf Bengalisch so fü wia Doafbank.

As Konzept fu deara Bank is, dass an õame Laid, befoazugtawais Waiwalaid, klõane Kredit fagibt. Dé Kredit miassn åwa fia a konkréts Brojekt fawént wean, mid dém si dé Laid a aigane Ainkomensbasis schåfn kinan, oiso a Gscheft gründn, oda wås zan produzian ãfãnga, a Rikscha kaufn fia a aigane Taxifiama, Singal kaufn damid ma Héndl zichtn kã und so waida. D'Wiawalaid han déswéng befoazugt, wai dé oft d'Familie dahåidn miassn und a soagsãma mim Göd umgengan. Bai de Mãnsbüda is oiwai de Gfoa, dass mid so am Mikrokredit ins negsde Wiatshaus gengan und dés Göd doat am Buz haun. Ois zusezliche Åbsicharung håd nia wea alõa an Kredit griagt, sondan oiwai a Grupn fu Laid, dé gemainsãm wås måcha woin und aso a gemainsãm ois Biagn fian Kredit faãntwoatlich san. Daduach han åwa de Laid dazua motiviad woan, dass in eanam Doaf oda in eanara Nåchbaschåft zãmoawatn und gemainsãm wås auf d'Fiass schdön und néd jéda fia si söwa und womegli génganãnd.

Dés Konzept fu de Mikrokredit woa fu Ãfãng ã recht eafoigraich und de mearan Brojekt dé so finanziad woan san, hãms gschåft, dass néd neta in Kredit zruk zåin kinan sondan das wiakli a guad geads Gscheft fia de Laid draus wiad. Drozdém is in Yunus Muhammad sâi Grameen Bank fu fü Saitn kritisiad woan. Religiese Moslems hãm eam foa gwoafn, das a de Waiwalaid befoazugt und das dé kõa aigans Gscheft aufbaun brauchan, wai dés a Såch is, dé fia de Mãnsbüda resaviad is. Dés is so waid gãnga das islamische Klearika gsågt hãm, a so a Frau deaf wãns amåi schdiabt kõa islamischs Begrebnis griang. Kritik is åwa a fu linke Marxisdn kema, dé wida gsågt hãm, das so a Kreditsisdém blos in Kapitalismus in d'Hend wiatschåft und liawa da Schdåd gschaide Brojekt fia a wiatschåftliche Entwiklung måcha soid.

Entgéng ola Kritik is de Grameen Bank åwa recht eafoigraich gwén und håd oiwai meara Mikrokredit fagém kina. Ma håd a schnö amåi naiche Gscheftsföda aufbaud. Åb'n 1989 Joa san sukzessiv naiche Brojekt dazua kema, zeascht a Schdifdung fia Fischa, dãn a aigane Bauanschdiftung, a Schdifdung fia Laid de a Dexdilien produzian woin bis in lézda Zaid sogoa a aigane Grameen Schdifdung fia Software, Intanet und sogoa Delefon. Dés Konzept fum Village Phone (auf Bengalisch Polli Phone), oiso Doafdelefon, schaud aso aus, das wea an Mikrokredit griagt das a si a Hendi kaufn kã und dafia låst a dé Laid fu saim Doaf fia a klõane Gebüa delefonian, wãns iagend wås wichdigs ausmåcha miassn oda Gscheftspartna oda Fawãnte fu wo ãndas ãruafn woin. Dea mim Delefon kãn so a klõans Gscheft draus måcha und dé Laid im Doaf kinan laida mid Ausweats komunizian, wås a fia eana Gscheft oft a Foadail sâi kã. Aussadem keman so de Laid zãm und naiche Iden fia Gscheft keman so z'Schdãnd. Bis 1997 hãm so 260.000 Laid a Hendi griagt und iwa 50.000 Deafa, in dénans foahea kõa Delefon gém håd, hãm jéz õans.

De Grameen Bank håd bis haid (Schdãnd Juli 2007) iwa 6,8 Miliardn US-Dollar an Mikrokredit fagém und zwoa an iwa 7,4 Milionen Laid. Dabai hüft de Bank åwa néd neta de õamen Laid sondan se måcht sogoa Gewin dabai und kãn aso jéds Joa mea Kredit fagém und a in ãndane õame Lenda in Asien, Afrika und a Südamearika expandian.

Noböbrais[VE | Weakln]

Im Joa 2006 håd da Muhammad Yunus und sâi Grameen Bank in Fridnsnoböbrais griagt, wia eanan Kãmbf géng de Oamud und eanan Baidråg zu ana wiatschåftlichn Entwiklung in de eamsdn Gégendn fu da Wöd. Zu da Braisfalaiung in Oslo am 10dn Dezemba 2006 is a ehemåiga Kreditnemarin kema, d'Mosammat Taslima Begum, de 1992 an Mikrokredit bai da Grameen Bank aufgnuma håd damid si si a Goas kaufn kã und dé in de Joare danåch eafoigraiche Untanemarin woan is. Sé håd schdöfadretend fia ole ãndan in Brais iwanuma.

Damid håd zan easchn Måi a Fiama an Noböbrais griagt und néd a õanzöna Mensch oda a Hüfsoaganisazion oda so wås. Dé Entschaidung fum Noböbraiskomité is déswéng a fu mãnche Laid kritisiad woan, néd wais an da Peason fum Muhammad Yunus wås zan kritisian gab, sondan wai sé da Mainung woan, das ma damid dés kapitalisdische und neolibarale Entwiklungsmodel, wias fu de USA recht propagiad wiad, untaschdüzt. Ãndane sång wida, das de Moaktwiatschåft jå ned grundsezlich wås schlechts is und ém de Grameen Bank a supa Baischbü dafia is, wias a rena kintad.

Zitate fu eam[VE | Weakln]

Sâin Wunsch fia de Zukunft håd a in foigendn Såz foamuliad:

„Iagend wãn wean unsare Önkin ins Museum gê miassn, damid si si doat ãschaun kinan wås Oamud amåi woa.“

Muhammad Yunus, The Independent, 1996: One day our grandchildren will go to museums to see what poverty was like

Ãnlesslich fu da Iwaraichung fum Noböbrais in Oslo håd a foigendes gsågt:

D'Oamud is a Bedroung fum Fridn.“

Muhammad Yunus, Der Standard, 11. Oktober 2007

Doat håd a a kritisiad, das dés wichdigsde bolitische Zü in lézda Zaid neama de Bekembfung fu da Oamud woa, sondan das saidn Öfdn Septemba 2001 de Bekembfung fum Terrorismus fü wichdiga woan is, obwois dés õane filaicht one'm ãndan goa ned gawad:

Åwa dãn is da Öfde Septemba kema und da Irakgriag und auf amåi is de Wöd dafã åkema dén Dram zan fawiaklichn, wai si d'Aufmeaksãmkaid fu de bolitischn Fiara fum Griag géng de Oamud auf'n Griag géngan Terrorismus falågat håd.

Muhammad Yunus, Der Standard, 11. Oktober 2007

Literadua[VE | Weakln]

fu eam[VE | Weakln]

iwa eam[VE | Weakln]

  • Jens Schröder, GMB Akash: Die Barfüßer-Bank. Nazma Begums Anleihe auf die Zukunft. GEO 10/2006, S. 94-102, Gruner + Jahr, Hamburg
  • David Bornstein: The Price of a Dream. Oxford University Press, 2005

Im Netz[VE | Weakln]

Fairytale bookmark silver op.png
Fairytale bookmark silver op.png
Der Artikl gheart zu de berign Artikl in da boarischn Wikipedia.
Fairytale bookmark silver op.png