Plusquampeafekt

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschrim worn.

S'Plusquampeafekt is de Foafagãngenhaid. Dés is in da Gramatik a Foam de aigentli aus'n Lådainischn kimd und dés in de geamanischn Schbråch uaschbringli iwahaupt ned gém håd. Eascht schbéda håd ma dés konschdruiad, wai ma a so fü faschidane Tempora håm Woit wias Lådainische. In de boarischn Dialekt wiads Plusquampeafekt åwa oiwai nu so guad wia goa ned fawent, obwoi mas grundsezli schã a im Dialekt konschdruian kant.

S'Plusquampeafekt im Boarischn[VE | Weakln]

Nåchdéms im Boarischn kõan Impeafekt gibt, dea is nemli im 15. Joahundat ausgschdoam (Schau unta faschwundena Impeafekt), muas ma im Dialekt as Plusquampeafekt mim Peafekt büdn. Dés hoast das ma dãn a dopids Peafekt måcha muas, nåch foigendn Musda:

håm oda 'sâi konjugiad + Partizip Peafekt fum Hauptveab + Partizip Peafekt fu håm oda 'sâi

Zan Baischbü:

Wiar a gésdan hõam kema is, is dés Éssn schã iwa a Schdund am Disch gschdãndn gwén.
Befoa si foat gãnga is, håds nu amåi nåchgschaud, obs in Ofn e ådrad ghåbt håd.
Agrat wias in Dåchschdui feati baud ghåbt hãm, håds zan rénga ãgfãngt.
Es håd zan rénga ãgfãngd ghåbt nu befoas in Dåchschdui feati måcha kina hãm.

As Hüfszaidwoat 'sâi hed zwoa ois õane fu de wénign Ausnam do a Impeafekt (I woa, du woast, ...), drozdem gibts a Plusquampeafekt mid'n Impeafekt fu 'sâi + Partizip Peafekt im Boarischn iwahaupt ned (I woa gwén, du woast gfoan, etc.). Dés widaschbricht komplet jéda Logik fu deara Schbråch.

Altanativn Peafekt[VE | Weakln]

Soichane Plusquampeafekt-Konschdrukzionen glingan im Dialekt oiwai a weng hoiprig und aigentli braucht ma dé a goa ned, wais im Dialekt fu da Gramatik hea sowiso kõa zwingade Zaidnfoign (consecutio temporae) gibt. Mã kã dés ois genau so in da noamaln Fagãngenhaid sång und es woas drozdem a jéda wias gmõand is. Zan Baischü:

Wiar a gésdan hõam kema is, is dés Éssn schã iwa a Schdund am Disch gschdãndn.
Befoa si foat gãnga is, håds nu amåi nåchgschaud, obs in Ofn e ådrad håd.
Agrat wias in Dåchschdui feati ghåbt hãm, håds zan rénga ãgfãngt.
Es håd gråd zan rénga ãgfãngd befoas iwahaupt min Dåchschdui feati woan han.

Altanativn Presens[VE | Weakln]

De boarischn Dialekt méng åwa a de Fagãngenhaid néd bsondas und déswéng kãns duachaus fiakema, das gschdãndane Dialektschbrécha soichane Frasn glai komplet in de Géngwoat transfoamian und håid dazua sång, ob dés gésdan woa, oda foarigs Joa, oda gråd eascht.

Gésdan wiara hõam kimd, schdeds Éssn schã iwa a Schdund am Disch.
Wia d'Res gésdan foat ged, schauds nu amåi nåch, ob da Ofn e ådrad is.
Agrat wia da Dåchschdui gésdan feati is, fãngts zan rénga ã.
Da Dåchschdui is nu goa ned feati, då réngds ois wia.

S'Plusquampeafekt auf Hochdaidsch[VE | Weakln]

Auf Hochdaidsch wiad as Plusquampeafekt mid'n Impeafekt fu håm oda 'sâi büt und am Partizip Peafekt dazua. Dés schaud dãn aso aus:

  • er war gewesen
  • 'sie hatte gesagt
  • wir hatten gestanden
  • 'sie waren geschwommen
  • 'sie hatten ihn nicht ernst genommen gehabt

As Plusquampeafekt is åwa a im Hochdaidschn de Zaidfoam dé am wénigsdn fawent wiad und fü Laid kinans goa ned richdig büdn. In Süddaidschlãnd, Ésdaraich und da Schwaiz wiads oft néd amåi in gschriwane hochdaidsche Dext fawent, obwois nåch da ofizieln Gramatik hîghearad. Dé Laid im owadaidsch Schbråchraum méng de Foafagãngenhaid õafåch ned und seng a ned âi, fia wås de guad sâi soid. In noaddaidsche Regionen gibts auf da ãndan Sait dailwais sogoa a richdige Plusquampeafekt-Inflazion und de Laid doatn fawendns sogoa in Situazionen wos nåch da schdandardschbråchlichn Gramatik goa ned hîghead. Baischbü:

Warst du denn schon mal in Italien gewesen?
Ja, voriges Jahr hatten wir dort ne tolle Zeit gehabt.