Server Farm

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschrim worn.
D Server Farm fu Wikimedia.

A Server Farm oda Server Cluster is a Ãnsãmlung fu mearane Computer Server (mãnchmåi mearare Hundat), de fia Ãnwendungend bedrim wean, de ma mid õam Kombjuta õafåch ned schåft.

Server Farmen wean maistns fu Fiamen bedrim, dé hoche Rechnlaisdungen brauchan, und wean maistns ném an Nézweak Switch oda Router aufgschdöd, damid de User fu dem Nézweak a auf dé Server Rechnlaisdung zuagreifn kinan. Server Farmen wean hauptsechlich fawent fias Cluster Computing. Modeane Supakombjuta beschdengan maistns a aus risige Ãnsãmlungen fu Server Farmen mid exdra-schnöle Prozessoan und schnöle Gigabit Ethernet oda gãns a noamale Fabindungen wia zum Baischbü Myrinet.

A ãndara Ãnwendungsberaich fia Server Farmen is Web Hosting, oiso da Bedrib fu Intanetsaitn, de an hochn Traffic hãm oda a hoche Rechnlaisdung brauchan. Dés wiad dãn a oft Web Farm gnend.

Server Farmen wean in grosse Fiaman oiwai éfda schdåd oda zusezlich zu Mainframe Kombjuta fawent, obwoi Server Farmen néd désøwe Zufalessigkaid wia Mainframe Kombjuta hãm. Åwa alõa schã duach de grosse Zåi fu Kombjuta, aus denan so a Server Farm bschded, is a Fela oda da Ausfåi fu õam õazønen Kombjuta néd so dragisch. Und wai so a Ausfåi a duachaus éfda fiakimd, muas dé Server Farm so konfiguariad sâi, das redundante Kapazidetn då san und baim Ausfåi fu õam Server si dés Sisdem automatisch und schnø gnuag naich konfiguariad.

D Rechnlaisdung fu soichane Server Farmen, dé mãnchmåi aus bis zu a boa Dausnd Prozessoan beschdê kã, is oft goa ned duach de maximale Rechnlaisdung fu de gãnzn Prozessoan insgesãmt beschrenkt, sondan daduach, wiafü dés Kühlsisdem fu deara gãnzn Ãnlåg an Kühllaisdung schåft. Soichane Ãnsãmlungen fu so fü Kombjuta produzian nemlichn an Haufn Weame und fabraichn an Haufn Energi. Désweng wean dé kritischn Parameta fu so am Sisdém oft a in Laisdung pro Watt fu eazaigda Hiz ãgém und néd in Laisdung pro Prozessoa.

A wiki farm is a Server Farm, dé a Wiki-Projekt oda sogoa mearane Wiki-Projekte hostet.