Intanazionala Dåg fu da Muataschbråch

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschrim worn.
Shaheed Minar, s'Meatiaradenkmåi in Dhaka, Bangladesch, wo an dé Dodn fum 21sdn Februa 1952 earinat wiad

Da Intanazionale Dåg fu da Muataschbråch is jéds Joa a Gedenkdåg fu da UNESCO, wos um d'Föadarung fu da schbråchlichn und kuituareln Füfåit ged und um Measchbråchigkaid. Saidn 2000a Joa fåid dea Dåg oiwai auf n'21tn Februa.

Ungefea d'Höftn fu ole Schbråchn dés auf da Wöd gibt san fum Ausschdeam bedrod und déswéng håd de UNESCO dé Iniziatifn ghåbt, dén Dåg global dafia zan widmen, das Schbråchn ois Zaichn fu kuituarela Idendidet wås weatfois san und a gföadat ghean. Iwahaupt han Schbråchn a kostboare Såch und s'Recht auf de aigane Muataschbråch wia a dés, das d'Laid a nu ãndane Schbråchn dazua leanan han da Schlissl dafia, das si d'Laid auf da Wöd béssa faschdengan und meara Reschbekt fia ãndane Kuituan hãm.

Dea Dåg, dea wo a jéds Joa is, soid mea Aufmeaksãmkaid fia Mindahaitnschbråchn bringa, fia Schbråchn fu Migrantn und Flüchtling, fia Regionalschbråchn und bsondas natiali fia klõane Schbråch dé wo båid ausschdeam kintadn, wai s'neama fü Laid gibt, dé wo dé nu kinan. 2005 håd ma bsondas d'Situazion fu da Zaichnschbråch fia Dearische und a d'Blindnschrift aufzoagt. 2008 is sogoa s'gãnze Joa zan Intanazionaln Schbråchnjoa ausgruafn woan.

Bsondas in Lenda wo eascht jéz da wiatschåfliche Foatschrit so richdig Âizug håit han fü indigene Schbråchn bedrod, wia in da Amazonasregion in Brasilien, in Afrika, Südostasien und Naiginea. Åwa a in de Indusdrilenda gibts an Haufn klõane Regional- und Mindahaidnschbråchn dé kõan bsondan rechtlichn Schdatus hãm und a neta nu fu wéng Laid grét wean. Fu dé ungefea 6.000 Schbråchn dés nu im 1900a Joa gém håd, gibts haid e blos nu 2.000, dé zu mindest fu a boa Laid nu aktif grét und faschdãndn wean.

Wias dazua kema is[VE | Weakln]

Im 1952a Joa håd d'Regiarung fum dåmålign Bakisdan bschlossn, das Urdu d'õanzige ofiziele Schbråch fum Lãnd sâi soid, obwoi s'Urdu aigentli neta in Westbakisdan dé am mearan fawente Fakeasschbråch woa und sogoa neta fu 3% fu de Laid d'Muataschbråch woa. In Ostbakisdan, dés wås haid da unåbhengige Schdåd Bangladesch is, hãm d'mearan Laid åwa Bengali grét und es håd fåst iwahaupt neamt Urdu kina. Am 21. Februa fu dém Joa håds an grossn Protest gém in Dhaka, da gresdn Schdåd fu Ostbakisdan, wo d'Laid géng dés Gséz demonsdriad hãm. Då håd de Bolizai auf t'Demonsdrantn gschossn und es san sogoa Laid daschossn woan.

De Konflikt um dschbråchliche und kuituarele Untadrükung fu Ostbakisdan håd in de Joa drauf oiwai wida fia Eaga gsoagt, bis si da Ostdai im 1971a Joa ågschbåitn håd und da naiche Schdåd Bangladesch grünt woan is. Da 21sde Februa is doat dãn zan "Dåg fu de Meatiara" danãnt woan und auf Ãndråg fu Bangladesch is dea Gedenkdåg im Joa 2000 sogoa zan intanazionaln Dåg fu da Muataschbråch woan.

Bsondana Fokus[VE | Weakln]

  • 2008 woa da Fokus fum 8n Intanazionala Dåg fu da Muataschbråch auf da bsondan Bedaitung fu schbråchlicha Füfåit und darauf, wia wichdig Schuiuntaricht in da aigenen Muataschbråch is. 2008 is fu da UNESCO a glaichzaidig s'intanazionale Schbråchnjoa und s'Moto is: “languages matter!”, « Les langues, ça compte!», «¡Los idiomas, sí que cuentan!»
  • 2007 håd d'UNESCO bsondas auf de Fabindung zwischn da Bedaitung fu da Muataschbråch und Measchbråchigkait hingwisn
  • 2006 is drãn earinat woan, das fu de 6.000 bekãntn Schbråchn, de mearan recht klõa und akut fum Ausschdeam bedrod san
  • 2005 han d'Zaichnschbråch fu de Dearischn und d'Blindnschrift im Foadagrund gschdãndn
  • 2004 han muataschbråchliche Schuibiacha und Untarichtsmaterialien im Foadagrund gschdãndn
  • 2003 is drauf hî gwisn woan, das mea Weabung und Föadarung fia d'Muataschbråchn gmåcht wean soi
  • 2002 is da Dialog zwischn faschidane Kuituan und untaschiadliche Schbråchn bsondas betont woan
  • 2001 is drãn earinat woan, das a bis jéz néd faschriftliche Schbråchn a wichdiga Dail fum kuituareln Eabe fu da Menschhaid san
  • 2000 woa da easchde Intanazionale Dåg fu da Muataschbråch, nåchdém im Nofemba 1999 auf Iniziatifn fu Bangladesch, dés fu da UNESCO bschlossn woan is

Schau a unta[VE | Weakln]

Im Netz[VE | Weakln]