Klitika

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschrim worn.
A boa Baischbü (då mid Apostrof-Schraibwais)

Klitika han in de boarischn Dialekt klõane unbedonte Weata, moasdns Artikl und Pronomen, dé ãn a ãndas Woat drãghengt oda foarã gschdöd wean. Soichane Weata han oft recht kuaz und hãm mãnchmåi ned amåi an Vokal und déswéng schdöd si fia Laid dé wo af Dialekt schraim oiwai de Fråg: Soid mas jéz zãmschraim, oda exdrigs oda mid Apostrof?

Klitika han néd dés söwe wia Foa- und Nåchsübn (Praefix, Suffix), wais a alõa a Bedaitung hãm und aigentli a aigens Woat han. S'Woat Klitikon söwa kimd aus'n Grichischn und lait si fum Veab "klínein" (gr.: κλίνειν) å, wås so fü wia ãlõana hoast. Zu Klitika dé foarã gschdöd wean, sågt ma a Proklitika und zu dé wo hint nåchi keman Enklitika.

Wia soid ma dés schraim?[VE | Weakln]

De Schraibwais fu soichane Klitika is a weng schwiarig, wai ma fum Hochdaidschn ned gwénd han, das a aignschdendigs Woat blos aus õam Bugschdåm bschdê kã, oda das goa kõa Vokal drin fia kimd. Wãn ma åwa in Dialekt so Faschriftlichn wü, wiar a a grédt wiad und ned iagand a pseudo-Hochdaidsch schraim wü, dãn kimd oiwai a Schriftbüd dabai aussa, wås ungwénd is, gãns egal fia wöche Schraibwais ma si entschait.

zãm[VE | Weakln]

Õa Méglichkaid wia ma soichane klõan Weata schraibt, is das mas õafåch mid eanam Basiswoat zãmschraibt und auf dés ungwénde Schriftbüd bfaift. De Baischbü fum Büdl rechts om darad'n in deara Schraibwais dãn aso ausschaun:

 • Båk mas! (Packen wir es)
 • Damas! (Tun wir es!)
 • Wo gesdn hî? (Wo gehst du denn hin?)
 • wãnsd mas gibst (wenn du es mir gibst)
 • Foama zlãngsãm? (Fahren wir zu langsam?)
 • Håbds eaman gém? (Habt ihr ihm ihn gegeben?)
 • I såg das. (Ich sage es dir)

ausanãnd[VE | Weakln]

Ma kã natiali a fum Prinzip ausgê "A jéds Woat exdrigs" und ois ausanãnd schraim. Da alemannisch Dialektdichta Richard Gäng håd zan Baischbü zu da Faschriftlichung fu de alemanischn Dialekt gmõand: "Schreibe jedes Wort für sich, auch wenn es nur einen Buchstaben umfaßt!" Dés is a konsequenta und logischa Ãnsåz, bai dém åwa a gãnza Haufn fu kuaze Weata dabai aussa kimd, dé ma so fum hochdaidschn Schriftbüd néd gwénd is. Insane Baischbü dad'n dãn aso ausschaun:

 • Båk ma s!
 • Da ma s!
 • Wo gesd n hî?
 • wãn sd ma s gibst
 • Foa ma z lãngsãm?
 • Håbd s eam an gém?
 • I såg da s.

Apostrof[VE | Weakln]

A Kompromiss aus dé zwoa Schraibwaisn is, das ma fia de Klitika õafåch a Apostrof heanimd. Daduach schraibt ma dé klõan Weata zwoa exdrigs und ma siagt im Schriftbüd, das dé wås separats han. Damids åwa ned komplet alõa dåschdengan hengt mas mid am Apostrof zu dém Woat dazua, zu déms dazua ghean. In deara Schraibwais is übrigens a dea Artikl då gschrim und unsre Baischbü im Büdl rechts om.

De Schraibwais mid de Apostrof is a in da Dialektlitaratua recht fabrait. Ungwénd is fia de Lésa blos, wãn ma auf dé Oat Proklitika fõan drãhengt, wias zan Baischbü bai de Artikl dãn gmåcht ghead:

Maskulinum Singular Maskulinum Plural Femininum Singular Femininum Plural Neutrum Singular Neutrum Plural
da Bua d'Buama d'Kua d'Kia s''Haus d'Haisa
da Hund d'Hund d'Bleami d'Bleamin s''Ménsch d'Méndscha
da Schdådl d'Schdådln d'Woikn d'Woikn s''Kind d'Kinda
da Euro d'Euros d'Autobã d'Autobãnen s''Auto d'Autos


oda bai so Såchan wia: z'fü (zu viel), z'bled (zu blöd), z'depad (zu dumm), zschnö (zu schnell), z'lãngsãm (zu langsam)

Sondafåi[VE | Weakln]

S'boarische 'st[VE | Weakln]

A Bsondahaid fu de boarischn Dialekt is de Nåchsübn -sd, oda a -st gschrim. Dé kãn sowoi bai Veabn hintn drã ghengt wean und is doatn dãn de noamale Flexionsendung fu da zwoatn Peason Singular (du), åwa ma kãn dés genau so a bai an Haufn ãndane Weata drãhenga, wås im Hochdaidschn néd ged. Baischbü dafia han:

 • Woast schã ob'st haid midgest?
 • Dés is dés Buach, dé'st af Wainåchtn griagt håst.
 • Zoag amåi wia hoch'sd schbringa kãnst!
 • Haid muast kema, egal wia grãngst bist.

De Kuazfoam fu és[VE | Weakln]

As Personalpronomen fu da zwoatn Peason Plural im Nominativ hoast jå bekãntlich "és", mid am heln gschlossnen é ausgschbrocha. Dés güt fia ole boarischn Dialekt fu Noadn bis Sidn und is õans fu de düpischn Meakmåi fum Boarischn. Schbråchgschichtlich ged dés auf åide Dualformen zruk, dé im Boarischn zu da noamaln Foam woan han und im Hochdaidschn faschwundn san. Auf jédn Fåi is dés "és" in saina Kuazfoam ois Nåchsübn hintn drãghengt, des noamale Flexionskenzaichn fia Veabm in da zwoatn Peason Plural und damid kõa Klitikon im aigentlichn Sin. Jé nåch Schraibwais siagt ma a oft goa ned, das dés auf a söbschdendigs Woat zruk ged. Im Indikativ wiad dés "és" dãn aigentli dopid gsézt, bai ana Fråg kã mas a zwoats Måi dazua sång und im Imperativ deaf mas goa ned a zwoats Måi sång. Baischbü dafia han (jewails in faschidane Schraibwaisn):

 • És gez haid ins Wiathaus. (Ihr geht heute in das Wirtshaus.)
 • 'És geds haid in s'Wiathaus.
 • És geds haid in s'Wiathaus.
 • Gez haid mid ins Wiatshaus? (Geht ihr heute mit in das Wirtshaus?)
 • Geds' haid mid ins Wiathaus?
 • Geds haid mid in s'Wiatshaus?
 • Geds és haid mid ins Wiatshaus?
 • Håbz laicht an Friaschopm? (Habt ihr denn einen Frühschoppen?)
 • Håbts' laicht an Friaschopm?
 • Håbts laicht an Friaschopm?
 • Håbts és laicht an Friaschopm?
 • Schauz ned so dramhapad! (Schaut nicht so verträumt drein!)
 • Schauds' ned so dramhapad!
 • Schauds ned so dramhapad!

I und a[VE | Weakln]

In de boarischn Dialekt gibts zwoa Weata dé blos aus õam õanzing Vokal bschdengan, nemli "I" (ich) und "a" (auch), wobai as a a nu da unbschdimde Singular-Artikl sâi kã (a Hund, a Kåz, a Schwaindl) oda de unbedonte Foam fu ea (er). Egal fia wöche Schraibwais ma si bai de Klitika entschait, dé zwoa Weata soid ma auf jédn Fåi separat schraim, wås a de moasdn Dialektschriftschdöla aso måchan. Komisch schaud dés im Schriftbüd blos dãn aus, wãn zan Baischbü zwoa oda sogoa drai "a" zãmkeman:

 • I måg a Ais (Ich will ein Eis)
 • I måg a a Ais (Ich will auch ein Eis)
 • Auf dés aufi håd a a a Ais méng (Dadurch/danach wollte er auch ein Eis haben)

Aso kimds dãn a dazua, das déa Schibboleth-Schbruch im åidn owaésdaraichischn Dialekt oisa gschriwane bsondas oag ausschaud, wai a neta aus kuaze Weata mid Vokaln bschded:

 • Hã ẽa e I a a Oa ãi

In am modaratam Dialekt hoassad dés: Håb eana e I a a Oa dãni.

Und ins Hochdaidsche iwasézt: Ich habe Ihnen ohnehin ein Ei hinaus (gegeben).

Kõane Klitika han[VE | Weakln]

Kõane Klitka han wia schã om gsågt gãns noamale Foa- und Nåchsübn, dé ma in ana konsequentn Dialektschraibwais déswéng néd mid am Apostrof schraim soid. Dazua ghean zan Baischbü de "g-" bai de Partizip Perfekt Passiv (PPP) und faschidane Preposizionen mid dénan ma zãmgsézde Zaidweata (Komposita) måcht:

 • gsågt (PPP fu sång)
 • gfrågt (PPP fu frång)
 • glong (PPP fu liang)
 • zdrukt (PPP fu zdruka)
 • pfiatn (verabschieden)
 • zléng (zerlegen)
 • zbresln (zerbröseln)
 • glãnga (hingreifen, faglaich mid gelangen)

Gwön[VE | Weakln]