Droadkåstn

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschrim worn.
A åida Bauanhof mid an Droadkåstn daném, im Frailiachtmuseum Gléntlaidn in Owabaian.

A Droadkåstn is a hüzana Bau, wiar a Schdådl oda a Schaian, wo fria bai de Bauan s'Droad âiglågat woan is. A so a Droadkåstn håd moasdns zwoa Schdok ghåbt, wo om im easchdn Schdok s'Droad glågat woan is und émeadig woa dãn entwéda a Untaschdãnd fia s'Weakzaig wås ma zan Droadmåcha braucht håd oda õafåch a Rumpikãma.

Dé Bauwais fu so am Droadkåstn woa regional natiali untaschiadli, åwa moasdns woar a in Blokbaiwais aus Kanthööza zãmzimat und bai de raichan Bauan oft a nu kunstfoi faziad. Wichdig dabai woa, das dés Droad druka blim is, wais sunst dafaid wa und das fu unt d'Mais néd aufi kema han, wai dé hedn dés sunst zãmgfréssn oda sogoa in dén Kåstn aini zicht. Wichdig woa a wãn amåi a Faia woa, das néd ois auf õa Måi fabrend is und dés woa a da Grund warum ma fia s'Droad exdrigs an aiganen Schdådl, a wéng wéka fum Bauanhaus, baud håd.

Mim Woat Droad is im Dialekt fria da Woaz gmõand gwén und néd dés wås ma haid im Hochdaidschn unta "Getreide" ois åigemainen Begrif faschded. Dés hoast das in an so an Droadkåstn hauptsechli da Woaz âiglågat woan is.

Åkema han de Droadkéstn eascht im 20. Joahundat wia d'Lãndwiatschåft oiwai meara industrialisiad woan is und d'Bauan s'Droad glai nåchn eantn fakaft hãm und dés dãn fu de grossn Münarain und Lãndwiatschåftsgenossnschåftn in industriele Silos und Haln âiglågat woan is. Aso is de uaschbringliche Funkzion fu de Droadkéstn neama wichdig gwén und fü han déswéng ågrissn woan. Dé bsondas schên han åwa aus nostalgischn Gründn oft schdêlåssn woan und dailwais kã mas haid nu bai de Bauanhéf in Ésdaraich und Åidbaian schdê séng. Mãnche han a zlégt und wo ãndas wida aufgschdöd woan, zan Baischbü in am Frailiachtmuseum oda zu am Lãndwiatshaus dazua, wais guad ausschaun und a de Touristn gfåin.