Kaisaschmoan

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
A Kaisaschmoan mid Åpfimus
A Kaisaschmoan mid Grantn

Da Kaisaschmoan is a ésdaraichische Möschbais. Da Doag wiad aus , Oa, Müch, Såiz und Zuka gmåcht und in ana Pfãn oda am Dopf aussa båcha. Wãn da Doag fést wiad, drad ma dés gãnze õa Måi um, damids auf da ãndan Sait a schê braun wiad und dãn zaschdochad ma dés gãnze mim Wenta in Dam-dike Wuzl. Auf'n Disch kimd da Kaisaschmoan maistns mid am Schdaubzuka driwa und am Åpfimus dazua, oda am Kombot oda an Zwétschgnresda.

Wiaso Kaisa-Schmoan?[VE | Weakln]

Es gibt zwoa Legendn wo hea da Nãm fum Kaisaschmoan kimd. Ma woas ned wööche fu de zwoa woa is, oda am End filaicht sogoa kõane schdimt. Auf jédn Fåi hans intresant:

  • Da Kaisa Franz Josef soid amåi auf am Jågdausflug im Såizkãmaguad an Hoizhåkaschmoan zum Éssn griagt håm, ana Möschbais dé doat gean géssn woan is. Wai åwa so a õafåchs Éssn fia an Kaisa ned nowi gnua is, håd da Koch dés gãnze mid guade Zuadådn wia Müch, Rosinen und Oa fafainat und ausn Hoizhåkaschmoan is a Kaisaschmoan woan.
  • De ãndane Legend sågt, das da Kaisa Frãnz Josef gean Möscbhaisn wia Balatschinkn géssn håd. Wãn åwa saim Koch a Malea bassiad is, wia zum Baischbü das de Balatschinkn z'dik woan han oda zrissn han, dãn håds Beasonal dén "Kaisaschmoan" éssn deafn, wai dés fian Kaisa ned guad gnua gwén wa. ("Dés wa a Schmoan, dés in Kaisa seawian").

S'Woat Schmoan[VE | Weakln]

S'Woat "Schmoan" hoast sunst im Boarischn so fü wia Bledsin, Glumpad, unedigs Zaig. Fu Ésdaraich aus håd si dés boarische Dialektwoat in saina kulinarischn Variantn auf an Haufn ãndane Schbråchn ausbroat und sogoa auf Englisch, Franzesisch und Italienisch sågt ma "Kaiserschmarrn". Auf Russisch hoasts genau so, neta wiads in kirilische Bugschdåm "Кайзершмаррн" gschrim.