Zum Inhalt springen

Augnstecher

Aus Wikipedia

Wia sie ausschaugn unt lébm[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Mit Augnstécher (Libelln, Odonata) pezeichnet man a Gruppm va groaße, fårbige Insektn mit vier durchsichtige, steife Fliegl unt groaße Nétzaugn. Der Rumpf håt óft a gwisse Éhnlichkeit mit an Hubschrauber. Man sigg sie oft in der Nächnt van Wåsser. Sie kénnen in der Luft steahn bleibm unt aa hinterschi (rückwärts) fliachn. Sie sein Raber unt kénnen in Flug Insektn fången. Aa währet der Påårung kénnen sie fliachn (Tandemposizión). Zuasätzlich zun Geschlechtsorgan (gånz hintn) håt as Mandl aa nó an Spermienträger afn zweitn Åpschnitt van Hintertoal. Va zem nimmp as Weibele de Spermien. Aus de Ggoggelen kimmp as Jugntstadium auser (Nymphe), aus der Nymphe wert as ausgwåxne Insekt. Die Augnstécher ghearn van sem her zu de Insektn dé koa vóllkómmene Vawåndlung håbm.

An Augnstécher

Eintoalung[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

In der Insektnkunde sein de Libelln afn Rång van an Órdnung. Es gip weltweit pa de 5000 Årtn va Augnstécher, in Európa lei a pår Dutznt. Die Wissnschåftler unterscheidn zwoa Gruppm Unterórdnungen), Groaßlibelln unt de zårtern Kloanlibelln.

Der Nåmen[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Der Nåmen isch in mehrere deitsche Dialekte pekånnt unt sóll dåher kémmen, dass dé Insektn óftramål in de Lait in de Augn fliachn. A Toal Wissnschåfler sågn, sel stimmp nét, åndre moanen, ass dé Insektn de glénzign Augn fir Wåsser håltn unt når zueifliagn.Wer in Dialektnåmen nét kénnt, sågg meistns Libell(e).