Droadkåstn

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschriem worn.
A oida Bauanhof mid an Droadkostn danem, im Frailiachtmuseum Glentleidn in Owabaian.

A Droadkostn is a hüzana Bau, wiar a Schdodl oda a Schaian, wo fria bai de Bauan s'Droad aiglogat woan is. A so a Droadkostn hod moasdns zwoa Schdok ghobt, wo om im easchdn Schdok s'Droad glogat woan is und emeadig woa daun entweda a Untaschdaund fia s'Weakzaig wos ma zan Droadmocha braucht hod oda oafoch a Rumpikauma.

De Bauwais fu so am Droadkostn woa regional natiali untaschiadli, owa moasdns woar a in Blokbaiwais aus Kanthööza zaumzimat und bai de reichan Bauan oft a nu kunstfoi faziad. Wichdig dabai woa, das des Droad druka blim is, wais sunst dafaid wa und das fu unt d'Mais ned aufi kema han, wai de hedn des sunst zaumgfressn oda sogoa in den Kostn aini zicht. Wichdig woa a waun amoi a Faia woa, das ned ois auf oa Moi fabrend is und des woa a da Grund warum ma fia s'Droad exdrigs an aiganen Schdodl, a weng weka fum Bauanhaus, baud hod.

Mim Woat Droad is im Dialekt fria da Woaz gmoand gwen und ned des wos ma heit im Hochdeitschn unta "Getreide" ois oigemainen Begrif faschded. Des hoast das in an so an Droadkostn hauptsechli da Woaz aiglogat woan is.

Okema han de Droadkestn eascht im 20. Joahundat wia d'Laundwiatschoft oiwai meara industrialisiad woan is und d'Bauan s'Droad glai nochn eantn fakaft haum und des daun fu de grossn Münarain und Laundwiatschoftsgenossnschoftn in industriele Silos und Haln aiglogat woan is. Aso is de uaschbringliche Funkzion fu de Droadkestn neama wichdig gwen und fü han desweng ogrissn woan. De bsondas scheen han owa aus nostalgischn Gründn oft schdeelossn woan und dailwais kau mas heit nu bai de Bauanhef in Estareich und Oidbaian schdee seng. Maunche han a zlegt und wo aundas wida aufgschdöd woan, zan Baischbü in am Frailiachtmuseum oda zu am Laundwiatshaus dazua, wais guad ausschaun und a de Touristn gfoin.