Gschlacht

Aus Wikipedia
Da Stammbaam vo an Gschlacht

A Gschlacht oda Sippm (dt. Geschlecht, engl. lineage) is im Sinn vo da Ahnlfoaschung (Genealogie) a Grubbn vo Leit, de wo iwa Bluadsvawandtschoft vo oan gmoasama Stammvodan oda oana Stammmuada owstamma und en sejm Nam drong. Des is aa de uaspringlige Bedeitung vo Gschlacht, olle andan Bedeitunga san eascht spoda dozuakema. Ob da Stammvoda oda de Stammmuada da Ausgang san, is vo Kuitua za Kuitua vaschiedn.

Etymologie[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

As Woat Geschlacht is ois Sammebegriff (Kollektivum) ausn oidhochboarischn Verb fia schlong heakema.

  • oidhochboarisch (750-1050): gislahti‚ "wos in oa Richtung schlogt", "jemand nochgrodn / nochschlong / nochoartn"
  • middlhochboarisch (1050-1350) gesleht(e) "Gschlacht, Sippm, Stamm, Owkumft, Famij, Goddung", d. h. im Sinn vo lateinisch genus de vawandte Groussfamij (voa oim odlige), de Owstammung, as Voik, de Menschheid
  • spodmiddlhochboarisch (1250-1350) in da Bedeitung vo lateinisch sexus ois Gschlacht vo Mandal und Weiwal
  • seid umara 1400 im Sinn vo grammatikalisches Gschlacht (lat. genus)
  • seidn 17. Jh. ois Substantiv Gschlachtswoat in da Iwasetzung vo lat. articulus "Artikl"
  • seidn 18. Jh. ois Substantiv Gschlachtstei und ois Substantiv Gschlachtstrieb in da Iwasetzung vo lat. pars genitalis "Foatpflanzungstriab"