Gschmocksmuschter

Aus Wikipedia

Mid am Gschmocksmuschter wiad des Design vo am Gegenstand gschützt. A bekannts Beispui vo am Gschmocksmuschter is de Form vo da Coca-Cola-Floschn. Ais Gschmocksmuschter wean Muster gschützt, de wo nei sand und a Eigenart hom. Ned gschützt wean kinnan Muster, de wo ausschließlich vo da technischn Funktion bedingt sand.

A Gschmocksmuschter muas bei am nationalen Patentamt eigreicht wean, wobei a mearare Gschmocksmuschter in oana Ameldung zsamgfasst wean kinnan. Des nennt ma Sammelanmeldung. S'Patentamt prüft, ob des Gschmocksmuschter eidrong wean ka, und drogt dann des Gschmocksmuschter in am Register ei. Wenn des Gschmocksmuschter eidrong is, is des Muster fia 25 Joa ab dem Anmeldedog gschützt.