J (Begriffsklearung)

Aus Wikipedia

J, j steht fia

  • J, a Buachstob im lateinischn Alphabet
  • Joule, a Oaheid fia de Energie
  • Candela, a Dimension vo da Liachtsteakn
  • J, a Programmiasproch
  • a Obkiazung fia: Joar
  • a Segelboot-Klasse
  • Jud in da deitschn Gschicht: de Ausweis vo Judn (Pass) san 1938 mit an groussn roudn J ogstemplt worn (schaug Judnstean)
De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.