Kinäsische Mola

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Pinyin Wade-Giles Kinäsisch Kuazzoachn Datn Omeakunga
Ai Xuan * 1947
Bǎnqiáo 板橋   → Zhèng Xiè
Biān Jǐngzhāo Pien Ching-chao 邊景昭 边景昭 1368ff Ming-Dynastie
Biān Shòumín Pien Shou-min 邊壽民 边寿民 1684–1752
Cao Buxing Ts'ao Pu-hsing 曹不興 曹不兴 02 3. Jahrhundert
Cao Zhibai Ts'ao Chih-pai 曹知白 1272-1355
Changkang   长康     → Gù Kǎizhī
Chén Chún Ch'en Ch'un 陳淳 陈淳 1483–1544
Chen Daofu Ch'en Tao-fu 1368ff Ming-Dynastie
Chén Hóngshòu Ch'en Hung-shou 陳洪綬 陈洪绶 1598–1652
Chén Jìrú Ch'en Chi-ju 陈继儒 陳繼儒 1558–1639
Chen Lin Ch'en Lin 陳琳 1279ff Yuan-Dynastie
Cheng Jiasui Ch'eng Chia-sui 1368ff Ming-Dynastie
Chéng Zhèngkuí Ch'eng Cheng-k'ui 程正揆 程正揆 1604–1670
Chéng Suì Ch'eng Sui 程邃 程邃 1605–1691
Cuī Bái Ts'ui Po 崔白 崔白 10 11. Jahrhundert
Cuī Zǐzhōng Ts'ui Tzu-chung 崔子忠 崔子忠 1368ff Ming-Dynastie [1]
Dài Jìn Tai Chin 戴進 戴进 1388–1462
Dai Xi Tai Hsi 1644ff Qing-Dynastie
Dèng Shírú Teng Shih-ju 鄧石如 邓石如 1644ff Qing-Dynastie
Dīng Guānpéng Ting Kuan-p'eng 丁觀鵬 丁观鹏 1644ff Qing-Dynastie
Ding Yunpeng Ting Yün-p'eng 丁云鵬 丁云鹏 1547–?
Dong Beiyuan Dong Bei-Yuan   → Dǒng Yúan
Dǒng Qíchāng Tung Ch'i-ch'ang 董其昌 董其昌 1555–1636
Dǒng Yúan Tung Yüan 董源 董源 0934 ~934~962 auch: Dong Beiyuan[2]
Du Jin Tu Chin 1368ff Ming-Dynastie
Du Qiong Tu Ch'iung 1368ff Ming-Dynastie
Fan Qi Fan Ch'i 1644ff Qing-Dynastie
Fāng Cóngyì Fang Ts'ung-i 方從義 方从义 1279ff Yuan-Dynastie
Fei Danxu Fei Tan-hsü 1644ff Qing-Dynastie
Fù Bàoshí Fu Pao-shih 傅抱石 傅抱石 1904–1965
Gai Qi Kai Ch'i 1644ff Qing-Dynastie
Gao Cen Kao Ts'en 高岑 高岑 1644ff Qing-Dynastie
Gāo Fènghàn Kao Feng-han 高鳳翰 高凤翰 1683–1749
Gāo Kègōng Kao K'o-kung 高克恭 高克恭 1248–1310
Gāo Qípeì Kao Ch'i-p'ei 高其佩 高其佩 1660–1734
Gao Xiang Kao Hsiang 1688–1753
Gong Kai Kung K'ai 龔開 龚开 1222-1307
Gōng Xián Kung Hsien 龔賢 龚贤 1618–1689
Gù Ān Ku An 顧安 顾安 1289 ~1289–?
Gù Hóngzhōng Ku Hung-chung 顧閎中 顾闳中 0910 ~910~980
Gù Kǎizhī Ku K'ai-chih 顧愷之 顾恺之 0345 ~345~406 Künstlername 长康 (Changkang); 虎头 (Hutou)
Gu Hongzhong Ku Hung-Chung 顧閎中 顾闳中 0937 ~937~975
Gu Zhengyi Ku Cheng-i 1368ff Ming-Dynastie
Guan Daosheng Kuan Tao-sheng 1279ff Yuan-Dynastie
Guō Xī Kuo Hsi 郭熙 郭熙 0960 960?–1127?
Hán Gàn Han Kan 韓幹 韩干 07 ?–780
Hong Ren Hung Jen 1610–1664
Ho Kan Huo Hsueh-Kang 霍剛 霍剛 1932– Ton Fan Group Founder
Hú Jiéqīng Hu Chieh-ch'ing 胡絜青 1905–2001
Hutou Hu Tou 虎头   → Gù Kǎizhī
Hu Zao Hu Tsao 1644ff Qing-Dynastie
Hua Yan Hua Yen 華喦 华喦 1644ff Qing-Dynastie
Huang Ding Huang Ting 1644ff Qing-Dynastie
Huáng Shèn Huang Shen 黃慎 黄慎 1644ff Qing-Dynastie
Huáng Quán Huang Chüan 黃荃 黄荃 0903 903–965
Huáng Gōngwàng Huang Kung-wang 黃公望 黄公望 1269–1354
Huáng Bīnhóng Huang Pin-hung 黃賓虹 黄宾虹 1864–1955
Jiāo Bǐngzhēn Chiao Ping-chen 焦秉貞 焦秉贞 1689–1726 [3]
Jiǎng Tíngxí Chiang T'ing-hsi 蔣廷錫 蒋廷锡 1669–1732
Jin Nong Chin N'ung 金農 金农 1687–1764
Jīn Tíngbiāo Chin T'ing-piao 金廷標 金廷标 1644ff Qing-Dynastie
Jū Cháo Chü Ch'ao 居巢 居巢 1811–1865
Ju Ran
Ke Jiusi K'o Chiu-ssu 1279ff Yuan-Dynastie
Kūn Cán K'un Ts'an 髡殘 髡残 1644ff Qing-Dynastie
Lán Yīng Lan Ying 藍瑛 蓝瑛 1585–?
Lěng Mèi Leng Mei 冷枚 冷枚 1644ff Qing-Dynastie
Lǐ Chéng Li Ch'eng 李成 李成 0919 919–967 auch: Xián Xī 咸熙, Li Yingqiu[4][5]
Lǐ Fāngyīng Li Fangying 李方膺 李方膺 1695–1755
Lǐ Kàn Li K'an 李衎 1244–1320
Li Rongjin Li Jung-chin 1279ff Yuan-Dynastie
Lǐ Shàn Li Shan 李鱓 1686?~1762
Li Shixing Li Shih-hsing 1279ff Yuan-Dynastie
Lǐ Táng Li Tang 李唐 李唐 1047–1127
Li Yingqiu   → Lǐ Chéng
Li Zai Li Tsai 1368ff Ming-Dynastie
Liáng Kǎi Liang K'ai 梁楷 梁楷 1127?–1279?
Lín Liáng Lin Liang 林良 林良 1368ff Ming-Dynastie
Liu Jue Liu Chüeh 1368ff Ming-Dynastie
Lǚ Jì Lü Chi 呂紀 吕纪 1477–?
Lu Guang Lu Kuang 1279ff Yuan-Dynastie
Lù Zhì Lu Chih 陸治 陆治 1368ff Ming-Dynastie
Luó Mù Lo Mu 羅牧 罗牧 1622–?
Luó Pìn Lo P'in 羅聘 罗聘 1733–1799
Luo Zhichuan Lo Chih-ch'uan 1279ff Yuan-Dynastie
Mǎ Wǎn Ma Wan 馬琬 马琬 1279ff Yuan-Dynastie
Ma Yuan 马远 1190–1279
Ma Yuanyu Ma Yüan-yü 1150 ~1150~1230
Mei Daoren   → Wú Zhèn
Méi Qīng Mei Ch'ing 梅清 梅清 1644ff Qing-Dynastie
Mi Fei Mi Fu 米芾 米芾 1051–1107 Der „alte Mi“
Mi Youren Mi You-Ren Der „junge Mi“
Min Zhen Min Chen 1644ff Qing-Dynastie
Ní Yuánlù Ni Yüan-lu 倪元璐 倪元璐 1368ff Ming-Dynastie
Ní Zàn Ni Tsan 倪瓚 倪瓒 1301–1374
Pán Tiānshòu P'an T'ien-shou 潘天壽 潘天寿 1897–1971
Pú Huá P'u Hua 蒲華 蒲华 1644ff Qing-Dynastie
Pǔ Rú Pu Ju 溥儒 溥儒 1887–1963 [6]
Qí Báishí Ch'i Pai-shih 齊白石 齐白石 1863–1957 [7]
Qian Du Ch'ien Tu 1644ff Qing-Dynastie
Qian Gu Ch'ien Ku 1368ff Ming-Dynastie
Qian Songyan
Qián Xuǎn Ch'ien Hsüan 錢選 钱选 1235 ~1235–1305
Qiú Yīng Ch'iu Ying 仇英 仇英 1368ff Ming-Dynastie
Rèn Rénfā Jen Jen-fa 任仁發 任仁发 1254–1327
Rèn Xióng Jen Hsiung 任熊 任熊 1823–1857
Rèn Xūn Jen Hsün 任薰 任薰 1835–1893
Rèn Yí Jen I 任頤 任颐 1840–1896
Shao Mi Shao Mi 1368ff Ming-Dynastie
Shěn Quán Shen Ch'üan 沈銓 沈铨 1682–1760
Shen Shichong Shen Shih-ch'ung 1368ff Ming-Dynastie
Shěn Zhōu Shen Chou 沈周 沈周 1427–1509
Shèng Mào Sheng Mao 盛懋 盛懋 1279ff Yuan-Dynastie
Sheng Maoye Sheng Mao-yeh 1368ff Ming-Dynastie
Shí Tāo Shih T'ao 石濤 石涛 1642–1707
Song Maojin Sung Mao-chin 1368ff Ming-Dynastie
Song Xu Sung Hsü 1368ff Ming-Dynastie
Sun Junze Sun Chün-tse 1279ff Yuan-Dynastie
Sūn Kèhóng Sun K'o-hung 孫克弘 孙克弘 1533–1611
Sūn Lóng Sun Lung 孫隆 孙隆 1368ff Ming-Dynastie
Tang Di Tang Ti 1279ff Yuan-Dynastie
Tang Yifen Tang I-fen 1644ff Qing-Dynastie
Táng Yín Tang Yin 唐寅 唐寅 1470–1523
Wáng Duó Wang Tuo 王鐸 王铎 1592–1652
Wáng È Wang O 王諤 1500 um 1500
Wáng Fú Wang Fu 王紱 王绂 1368ff Ming-Dynastie
Wang Guxiang Wang Ku-hsiang 1368ff Ming-Dynastie
Wang Hui Wang Hui 王翬 1632-1717
Wáng Jiàn Wang Jian 王鑒 王 鉴 1598–1677
Wáng Lǚ Wang Lü 王履 王履 1332–?
Wáng Miǎn Wang Mien 王冕 王冕 1287–1359
Wáng Méng Wang Meng 王蒙 王蒙 1308–1385 auch: Wang Shuming (王书明)[8]
Wáng Shímǐn Wang Shih-min 王時敏 王时敏 1592–1680
Wang Shisen Wang Shih-sen 1644ff Qing-Dynastie
Wang Shuming Wang Shu-ming 王书明   → Wáng Méng
Wáng Wéi Wang Wei 王維 王维 0701 701–761
Wáng Wǔ Wang Wu 王武 王武 1632–1690
Wang Yi Wang I 1279ff Yuan-Dynastie
Wang Yuan Wang Yüan 1279ff Yuan-Dynastie
Wang Yuanqi Wang Yüan-ch'i 1644ff Qing-Dynastie
Wáng Xīmèng Wang Hsi-meng 王希孟 王希孟 10 ?–1120?
Wáng Zhènpéng Wang Chen-p'eng 王振鵬 王振鹏 1279ff Yuan-Dynastie
Wén Bórén Wen Po-jen 文伯仁 文伯仁 1502–1575
Wen Jia Wen Chia 1368ff Ming-Dynastie
Wen Tong Wen T'ung 文同 文同 1018–1079

Style name Yuke (与可)

Wén Zhēngmíng Wen Cheng-ming 文徵明 文徵明 1470–1559 [9][10]
Wú Bīn Wu Pin 吳彬 吴彬 1368ff Ming-Dynastie
Wú Chāngshuò Wu Ch'ang-shuo 吳昌碩 吴昌硕 1844–1927
Wú Dàoxuán Wu Tao-hsan 吳道玄 吴道玄 0685 685–758
Wu Daozi Wu Tao-tzu 吳道子 吴道子 0710 710-780
Wú Hóng Wu Hung 吳宏 吴宏 1644ff Qing-Dynastie
Wú Lì Wu Li 吴历 吳歷 1632–1718
Wu Shixian Wu Shih-hsien 1644ff Qing-Dynastie
Wu Wei Wu Wei 1368ff Ming-Dynastie
Wú Zhèn Wu Chen 吳鎮 吴镇 1280–1354 auch: Mei Daoren
Wú Zuòrén Wu Tso-jen 吳作人 吴作人
Xi Gang Hsi Kang 1644ff Qing-Dynastie
Xià Chǎng Hsia Ch'ang 夏昶 夏昶 1388–1470
Xián Xī 咸熙   → Lǐ Chéng
Xiàng Shèngmó Hsiang Sheng-mo 项圣谟 1597–1658
Xiāo Yúncóng Hsiao Yün-ts'ung 萧云从 1596–1673
Xiè Shíchén Hsieh Shih-ch'en 谢时臣 1488–?
Xie Sun Hsieh Sun 1644ff Qing-Dynastie
Xú Bēihóng Hsü Pei-hung 徐悲鴻 徐悲鸿 1895–1953
Xū Gǔ Hsü Ku 虛谷 虚谷 1644ff Qing-Dynastie
Xú Wèi Hsü Wei 徐渭 徐渭 1521–1593
Xú Xī Hsü Hsi 徐熙 徐熙 0937 937–975
Yan Hui Yen Hui 1279ff Yuan-Dynastie
Yán Lìběn Yen Li-pen 閻立本 阎立本 06 ?–673
Yang Jin Yang Chin 1644ff Qing-Dynastie
Yáng Wéizhēn Yang Wei-chen 楊維楨 杨维桢 1279ff Yuan-Dynastie
Yao Tingwei Yao T'ing-wei 1279ff Yuan-Dynastie
Yè Xīn Yeh Hsin 葉欣 叶欣 1644ff Qing-Dynastie
Yu Zhiding Yü Chih-ting 禹之鼎 禹之鼎 1647–1716
Yuan Jiang Yüan Chiang 1644ff Qing-Dynastie
Yuan Yao Yüan Yao 1644ff Qing-Dynastie
Yun Shouping Yün Shou-p'ing 惲寿平 1633-1690
Zeng Jing Tseng Ching 1564-1647
Zha Shibiao Cha Shih-piao 1644ff Qing-Dynastie
Zhǎn Zǐqián Chan Tzu-ch'ien 展子虔 展子虔 0581 581–618
Zhāng Dàqiān Chang Ta-ch'ien 張大千 张大千 1899–1983
Zhang Lu Chang Lu 1368ff Ming-Dynastie
Zhāng Sēngyáo Chang Seng-yao 張僧繇 张僧繇 0502 502–557
Zhang Shunzi Chang Shun-tzu 1279ff Yuan-Dynastie
Zhāng Shūqí Chang Shu-ch'i 張書旂 1900–1957 [11]
Zhang Wo Chang Wo 1279ff Yuan-Dynastie
Zhāng Xuān Chang Hsüan 張萱 张萱 06 ?-? (zwischen 618–907)
Zhang Yin (Maler) Chang Yin 1644ff Qing-Dynastie
Zhāng Zéduān Chang Tse-tuan 張擇端 张择端 0960 ?-? (zw. 960–1127)
Zhang Zongcang Chang Tsung-ts'ang 1644ff Qing-Dynastie
Zhào Jí Chao Chi 趙佶 赵佶 Kaiser Huizong (徽宗)
Zhào Mèngfǔ Chao Meng-fu 赵孟頫 趙孟頫 1254–1322
Zhao Yong Chao Yung 1279ff Yuan-Dynastie
Zhao Yuan Chao Yüan 1279ff Yuan-Dynastie
Zhào Zhīqiān Chao Chih-ch'ien 趙之謙 赵之谦 1829–1884
Zhao Zuo Chao Tso 1368ff Ming-Dynastie
Zheng Sixiao Cheng Ssu-xsiao 鄭思肖 郑思肖 1241-1318
Zhèng Xiè Cheng Hsieh 鄭燮 郑燮 1693–1765 Beiname Bǎnqiáo 板橋[12][13]
Zhou Chen Chou Ch'en 1368ff Ming-Dynastie
Zhōu Fǎng Chou Fang 周昉 08 aktiv 720-810
Zhou Wenjing Chou Wen-ching 1368ff Ming-Dynastie
Zhou Zhimian Chou Chih-mien 1368ff Ming-Dynastie
Zhū Dā Chu Ta 朱耷 朱耷 1626–1705
Zhu Derun Chu Te-jun 1279ff Yuan-Dynastie
Zou Yigui Tsou I-kui 1644ff Qing-Dynastie
Zou Zhe Tsou Che 1644ff Qing-Dynastie

Schau aa[VE | Weakln]

Im Netz[VE | Weakln]

Beleg[VE | Weakln]

 1. [1] (Chinese)
 2. en:Dong Yuan
 3. Archivierte Kopie. Archiviert vom Original am 16. Meaz 2006, obgruafa am 16. Meaz 2006., Archivierte Kopie. Archiviert vom Original am 10. Oktoba 2004, obgruafa am 10. Oktoba 2004., Archivierte Kopie. Archiviert vom Original am 10. Oktoba 2004, obgruafa am 10. Oktoba 2004., Archivierte Kopie. Archiviert vom Original am 3. August 2004, obgruafa am 3. August 2004.
 4. Senfkorngarten, S. 136
 5. Li Cheng, englische Wikipedia
 6. Pu Ru Paintings
 7. Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven: @1@2Vorlage:Toter Link/chineseculture.about.com[2]
 8. en:Wang Meng (artist)
 9. Wen Zhenming - Chinese painter
 10. Welcome to Chinapage.com!
 11. Zhang Shuqi [Chang Shu-chi] Paintings
 12. [3] (Chinese)
 13. Zheng BanQiao