Kinschtlicha Intelligenz

Aus Wikipedia

A Kinschtlicha Intelligenz isch jeyds Compiutaprogramm dess woss aff saina Umgebung intelligent reagiern konn. Intelligent hoasst, dassz Tegschte odo Videos selbo voorbatn konn und drau reagiern konn. A sea KI konn haint schun Tegschte zommfossn, Ontwortn gebm und sogor Autos schtoion. Secha Programma sain z.b do Open Assistant odo do ChatGPT vo OpenAI.