Large language model

Aus Wikipedia

A Large-Language-Model (LLM) isch a Schprouchmodell, woss aus a neuronaln Netz mit viel Parametero beschteat, dess woss mit groassa Meng vo unmarkiertn Text durch selbschtibbowochtn Learnn trainiert wert. Asou a Modell isch do Open Assistant odo do ChatGPT.