Maisl

Aus Wikipedia

In poarischn Språchraum isch as Maisl a Poan, dés sich am Ellpógn pefindet. Normalerweis kriagg’s weanig Peåchtung; wénn’s amal verlétzt wert, kånn uns der Årzt sågn, dass dés der „Musikantenknochen“ isch.

Håt dés épes mit Maisl (als Diminutiv va Maus) zu tean? War nét ausgschlóssn. As Wórt „Muskel“ z. B. kimmp va lateinisch „musculus”, des isch der Diminutiv va “mus” (Maus).