Zum Inhalt springen

Peter Paul Morandell

Aus Wikipedia

Der Peter Paul Morandell isch a Tiróler Vólks- unt Låntschåftsmåler gwésn. Gepórn 1901 in Pózn, dés dåmåls éstreichisch gwésn isch, als Suhn van an Póstangstélltn. Als Kint håt er sich schón fir Målerei intressiert, håt nacher die Schualn in Pózn unt Róm psuacht. 1940 isch er nach Innschprugg ausgwåndert, wó er 1992 gstórbm isch.

Er håt gern groaße Pilder gmåln va Låntschåftn unt van Pauernlébm. Er isch aa gern umanåndergroast.

Karl Plunger: Peter Paul Morandell; Verlagsanstalt Athesia Bozen 2006.