Ramsch

Aus Wikipedia

Ramsch stehd fia:

  • Ramsch (Schafkopf), a Spui-Art vom Schafkopf, des spuit ma wenn koana spuin mog, wei a jeda so schlechte Kartn hot
  • Ramschladn, a Gschäft, in dem ma oiss megliche Glumpad, z'hochdeitsch Ramsch, nochgschmissn griagt, weils eigentle koana wirkle braucht
De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.