Zum Inhalt springen

Schinakl

Aus Wikipedia
A Schinakl zum Ruadan
A Schinakl mid Waifassl in Portugal
A weng a gressas Schinakl in Vietnam
So Schinakln wia sis in Venedig haum

A Schinakl is in de ostmittlboarischn Dialekt und da östareichischn Umgaungsschbroch de Bezaichnung fia a wogligs Boot oda Schiff. Leit de Aungst foam Wossa haum, oda ned schwimma kinan, nenan a jeds Schif Schinakl, wais eana sofoat unhoamli wiad, waunns unta de Fiass koa fesde Ead ned haum. In dem Sinn kau a jeds Schif a Schinakl sei, a wauns nu so modean und sicha baud is. Im Oigemain sogt ma des Woat owa neta zu am kloan Schif. Im üwatroganen Sinn, kau ma a zu am Auto, wos schau a weng a schwindliche Rostschissl is, Schinakl sogn.

Des Woat Schinakl kimd aus'n Ungarischn. Doat hoast a Schiff csónak. Wai de Ungarn ois Binnenlaundbewohner ned grod ois bsundane Hochseekapitäne bekaunnt woan, haums fria neta so Zün zum Fischn ghobt, oda so Draidlschif, de wos auf da Donau gfoan san, owa fum Ufa aus zong woan san.