Schnåppviech

Aus Wikipedia

Isch a Figur aus der Traminer Fåsnåcht. As håndlt sich um an dråchnartign Kópf aus Hólz, der an an Stiel pefestigg isch. Wer dén Kópf trågg, kånn mit Hilfe van an Mechanismus as Maul aufreißn unt mit Kråch zuaschlågn. Der Träger van Kópf håt a Tuach umer, wås ihn zåmp’m Stiel måntlårtig verdéckt. Die Schnåppviecher sein meistns in Gruppm unterwégs. Man hoaßt sie aa „Wudelen“.