St. Louis County

Aus Wikipedia

St. Louis County hoassn foingde Countys in de USA:

De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.