Taiwanisch

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Bassauarisch gschriem worn.

S'Taiwanische oda-r aa Taiwanesische (台灣話 Tâi-oân-oē oda 鶴佬話 Hō-ló-oē; 台語 oda 台灣話; Hanyu Pinyin: Táiyǔ oda Táiwānhuà) ghead zu de Kinäsischn Sprochn und do davo zu de siadlen Min-Dialekt, oiso iss aa wia de andan a Tonsproch. So um de 60% vo de Taiwana kinnans nebam Houkinäsisch ren. Sejba hods koa einge Schrift, manchmoi weads hoid mid de kinäsischn Schriftzeichn gschriem, grod beim leesn dann mid de taiwanischn Weatan ausgsprocha. So kaas aa-r a jäda Houkinäsischsprecha leesn, weis oise genau aso ausschaugd wia bei da Standardsproch aa.