Zum Inhalt springen

Trombosn

Aus Wikipedia
Röntgenbüdl mid Kontrastmitl fu Trombosn im Wadl und im Knia

A Trombosn (aa Thrombose) hod ma, wonn a Bluadgfäß duach an Bluadpfropf (Thrombus) vastopft wiad. Do ko donn ka Bluat mehr duachi, des hast, dass a Teil vum Körpa nimma mid Sauaschdoff, dea wos jo lebnswichtig is, vasuagt wean ko.
Spezielle Formen san:

  • Lungenembolie: Do kimmt so a frei schwimmenda Thrombus in de Lungenarterie und vaschliaßt do de Gfäß
  • Schlogonfoi: Do wead a Gfäß im Hirn vastopft, weng am Sauaschdoffmonge hean Bereiche im Hirn auf zum oawatn. Es ko zu Lemungen, Bewusstseins- und Sprochstearunga und sogoa zum Tod kemma.
  • Heazinfakt: De Trombosn tritt in ana Heazarterie auf, sodass da Heazmuskl nimma oawatn ko. De Foign ko ma si denga.


Ursochn fia a Trombosn san foische Ernährung, Üwagwicht, Stress, Rauchn und Bewegungsmonge. Oft sans de logische Foign vo Bluadhochdruck und Arteriosklerosn. Des vauasocht nämlich a Erhöhung vum Fibrinogenspiagl, wos de Bluadgerinnung föadad, sodass des Bluad nimma so guad fliaßn ko. Aussadem is de Plasminogenkonzentration z'niada. De wa wichtig fia de Auflösung vo Grinnsl (Fibrinolyse).

Im Netz[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Biddschee en Hiiweis zu de Gsundheitstheman beochtn!