Tyr (Begriffsklearung)

Aus Wikipedia

Tyr (oidnoad. Týr) stähd fia:

  • in germanischn Kriags- und Rechtsgod Ziu (Tyr)
  • de noadische Rune Tiwaz
  • de färöische Folk-Metal Band Týr
  • a Aminosaire, as Tyrosin
  • a libanesische Stod, aa Tyrus gnennt.
  • in Haptgiatelasteroidn (4092) Tyr

TYR städ fia:

De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.