Weatbabia

Aus Wikipedia
A Schuidvaschreibung

A Weatbabia (dt. Wertpapier, engl. security) is a Uakundn, de wo a privats Recht vabriaft. As Recht aus da Uakundn konst nua gejtand mocha, wanst de Uakundn en Schuidna fialegst.

Uakundn san owa im Zeitoita vo da EDV und Informationstechnik vaoitad und ham nua no a Bedeitung zweng da historisch gwoxanan Rechtsgrundlog, de wo a Vabriafung valangt. Imma mehra wean Weatbabia desweng duach a elektronische Vabuachung, oiso an Buachungspostn, dasezzt.