Zum Inhalt springen

Wei

Aus Wikipedia
(Weidagloadt vo Weibaleit)

A Wei is de eawochsane Foam vo om Menschn, dea wo aus biologische oda psychosozioin Grind ois weibli (vgl.: Weiwal) ogseng wead oda se sejwa so siachd.

As Woat Wei kimmd van oidboarischn wîp (de Vahuide). Heitz'dogs is des Woat Wei sejbst in Bayern neama in olle Bereich[1] gebraichli. In de "bessan Kroas'" setzd se ollewei meahra as gleichbedeidnde Woat: Frau vo frouwe (sejwe Zeid, moand olladings de Weiba vo de Odling) duach. Des kimmd dohea, doss im Deitschn im Gengsotz zan Boarischn as Woat Wei imma meahra obfälli brauchd wead.

A Zoachnung vo am Wei
A Zoachnung vo am Wei
 1. Hoar
 2. Aungbraun
 3. Aung
 4. Nosn (Zinkn), Kimpfe
 5. Oahwasche (Luusa, Lousa)
 6. Mai (Goschn, Fotzn, Papm)
 7. Kinn (Kaunzl), Kui
 8. Hois (Grong)
 9. Schuita
 10. Schlisslboa
 11. Busn
 12. Duttln (Duttn)
 13. Brustwarzn (Schreifal)
 14. Muckes
 15. Tallje
 16. Bain'g
 17. Bauchnobwe
 18. Bauch/Wampn/Ranzn
 19. Leistn
 20. da Busch
 21. Hondglenk
 22. Schliitz (Vulva), Fud (Vagina, Bixn)
 23. Hond (Grapscha, Pratzn)
 24. Hax/Fuaß , Schrang
 25. Gluppal
 26. Knia
 27. Schienboa
 28. Kneche
 29. Fiaß mid Zechan
A Zeichnung vo om Wei
A Zeichnung vo om Wei
 1. Hoar
 2. Gnack
 3. Hois
 4. Schuita
 5. Buckl
 6. Axl
 7. Owaarm
 8. Kreiz
 9. Tallje
 10. Ellabong
 11. Hiftn
 12. Orschbacka/Oasch
 13. Hond (Bratzn)
 14. Finga (Gluppal)
 15. Hax
 16. Kniakejhn
 17. Wadl
 18. Fessl (Kneche)
 19. Feasn
 20. Zechan
 1. As vamuatli bekonntasde Beispui is do woahscheinli des Ave Maria, in dem da Sotz ...du bist gebenedeit unter den Weiban... duach ...du bist gebenedeit unta den Frauen... dasetzd worn is