Wikipedia:Suacha

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
B O A R I S C H E   W I K I P E D I A
Wikipedia-logo.png

Vorlog:Fenster Portal-1

Nochéschaung
Lupe

Suacher

D' Vóitextsuach durchsuacht oj Artiké vah da Wikipedia noch'm eihgeewernen Stichwort.

Index (A-Z)
Im Index werd da vóistendige Artikébstaund vah da Wikipedia vah A bis Z afglistt.

Noch Thémen
Fois du an Eihblieck in a bstimmts Thema gwinner wijst, steengern da dé Thémenportoi zur Vafygung. Dé präsentiern a Ywersicht vah dé wichtigsten Artiké zuaram Thémengebiat.

Noch Kategorien
A jeeder Artiké is minderstens oaner Kategorie zuagwiesen, sómid kauh maraa ywer d' Kategorien systémaatisch noch Artiké suacher.

Qualitatiav hóchwertige Inhoidt
In da Wikipedia gibts vie Artiké, Listen, Bijder und grédte Afnaumer, dé qualitatiav hóche Auhsprych dafijn.

Zuafejiger Artiké
Dé Funkzión zoagt oan vah dé derzeid 31.512 Artiké a' da Wikipedia noch'm Zuafoisprinzip auh.

Tur fyr Leeser
Wikipedia-Logo

Wer merer ywer d' Wikipedia daforn mecht, fyr dén haumma a kloane Tur zaummertgstejd. Durt dafort ma, wia ma Artiké suacher kauh, a' da Wikipedia navigierd und wos d' gaunzen Links seitlé und ómern bdeiten. Zur Tur

Midmocher ois Leeser

Artiké dischkriern
Zuaram jeen Artiké gibts a Dischkrierseiten, af derer ma Vabesserunger auhréng kauh.

Vandalismus
Maunkmoi wern Artiké obsichtlich vaunstoitt. Jeeder kauh dabei hejffer, Vandalismus z' bseiting und z' vahindern.