Vandalismus

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschrim worn.
D Vandalen plündan Rom, Büd ausn 19. Joahundat

Unta Vandalismus, oda a Wandalismus gschrim, fasched ma dés foikomen unnedige und sinlose Kaputmåchn fu Såchan. Im rechtlichn Sin is dés a komplet nuzloses Kaputmåcha fu fremde Såchan, oiso ned foalessig oda wai ma si beraichan wü, åwa a kõa Terrorismus, dea damid auf iagendwøche politischn Såchan aufmeaksãm måch wü, sondan õafåch aso, wai õan fad is und wai ma bled is.

S Woat Vandalismus beziagt si auf n geamanischn Schdãm fu de Vandaln, dé ãngeblich bsondas brutal und agressif woan.

Warum måcht ma so wås?[VE | Weakln]

Psichologi håd im Vandalismus doch a razionale Beweggründ aussagfundn, wia zum Baischbü, das ma wén imponian wü, das ma si an wén rechn wü, oda das ma õafåch a Ventü braucht, damid ma saine agressifn Tendenzn wo aussilåssa kã. Mãnchmåi kã da Ãntrib fian Vandalismus a fu ãndare Weatfoaschdelungen kema, dés hoast, das dea, wås iagend wås kaput måcht, dé Såch ãndas beweat oda schlechda fint, ois wia dea, dea sågt, dés woa jéz Vandalismus. Im religiösn Beraich woa dés zum Baischbü bai de Büdaschdüama (Ikonoklasten) da Fåi, dé néd woitn, das da Heagod in am Büdl doagschdöd wiad, und déswéng soichane Målarain (Ikonen) kaput gmåcht hãm, a wãn s sogoa fia an unreligiösn Ménsch an kinstlarischn Weat ghåbt hedn.

Da Begrif in da Franzesischn Revoluzion[VE | Weakln]

Schbéda is da Robespierre søwa képft woan.

S Woat Vandalismus fia blinde Kaputmåcharai is fum Henri-Baptiste Grégoire, in Bischof fu Blois in Frãnkraich, eafundn woan. In ana Schrift fum Joa 1794 midn Titl "Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme" håd ea mid dém naich eafundanen Woat d sinlosn Eamoadungen fu Laid und s Kaputmåcha fu Kunstweak duach de Jakobina im Frãnkraich fu da Franzesischn Revoluzion ãbrãngat. Schã a boa Joa drauf, im Joa 1798, håd d Académie Française dés Woat in eana Weatabuach aufgnuma.

Dés Woat graift zruk auf n geamanischn Schdãm fu de Vandaln, dé im Joa 455 nåch Krisdus in weströmischn Kaisa Petronius Maximus besigt hãm und danåch in Rom âimaschiad san und d Schdåd plündat hãm. Saitdém san d Vandaln in da romanisch-schbråchign Wød ois bsondas brutal und dafia, dass ois kaput måcha woin, bekãnt gwén - a wãns hisdoarisch so ned schdimt oda iwadrim is.

D Vandaln hãm nemlich fum Påbst Leo I. dé Zuasåg kriagt, dass kõan Widaschdãnd gém wuat, wãn sé in Rom âimaschian, damid s kõane wüdn Kempfarain, Plündarungen und Fegwåitigungen gibt. Dés woa åwa dãn néd aso, und d Vandaln woan saiddém bai de Röma ois d wüdastn fu ole Geamanen faschrian. Wia dés åwa so oft is bai Såchan, dé so lãng zrukling, foa oim in deara Zaid, wo s römische Raich e schã fåst neama gém håd und damid a wéng schriftliche Gwøn iwalifat san, is so wås oiwai relatif. A ãndare Gwøn ausn 5. Joahundat schraibt wida: "Wãn unta de Gotn- oda de Vandaln-Heascha wea a sindigs Lém gfiad håd, dãn woans de Röma. Wai de Gotn und Vandaln hãm so fü Weat glégt auf a sitsãms Lém und Grådlinigkaid, dass néd neta søwa nåch deara Filosofi glébt hãm, sondan a d Röma eamand hãm, dass si si a drã håidn."

In da Zaid fu da Franzesischn Revoluzion san d Vandaln mid de Adelign, oiso mid da Aristokrati, glaich gsézt woan, wai dé a in Frãnkraich ãngeblich fu de geamanischn Eaowara ågschdãmt san. Ois politischa Begrif is dés Woat fum Henri-Baptiste Grégoire zua Åbgrenzung fu de Ideale fu ana biagalichn Revoluzion géngiwa radikale Gschdåitn und Schdrömungen fawent woan. In da radikaln Fase fu da Revoluzion iss nemli a zu Gewåitexzessn und Kunst- und Biachazaschdearungen kema, de da Grégoire schoaf kritisiad håd.

Zeascht håd si dea Kãmpfbegrif géng d Radikaln unta dé aiganen Laid gricht, so wia de nåchn 9. Thermidor an d Måcht kemane Schreknsheaschåft fum Robespierre, dé praktisch wia naiche Vandaln d franzesische Kultua kaputmåcha woitn. Dé drai Schriftn fum Grégoire iwan Vandalismus san in so ana hochn Auflåg aussakema, dass fia d Grundlåg fia d Fabraitung fu dém Woat gsoagt hãm.

Auf jédn Fåi is dés Woat "Vandalismus" recht belibt woan und is haid in fü Schbråchn zum findn. Mãnchmåi sågt ma a "Randalismus" und "randalian" dazua.

Vandalismus haid[VE | Weakln]

Då is a öfentlichs Telefon kaputgmåcht woan.

Oft wiad s mutwilige Kaputmåcha fu Såcha im öfentlichn Raum ois Vandalismus bezaichnet. Dazua ghead foa oim, das ma Telefon-Zøn ruiniad, oda a Schdråsnbã, an Bus, a U-Bã oda iagendwøche Såchan in da Schui. Oft wean a Graffiti ois Schmiararai und Vandalismus bezaichnet und dé Laid, dé so wås måchan, wean fu da Polizai gsuacht und beschdråft, a wãn fü Graffiti-Måla behauptn, das dés a Kunstfoam im urbanen Beraich is. Graffiti auf Bauweake san nåchn Gséz nåch auf jédn Fåi a Såchbschedigung und san ilegal. Da Begrif Vandalismus wiad in dém Zusãmenhãng a in da Juristn-Schbråch fawent.

Jugendlicha Vandalismus[VE | Weakln]

Maistns san dé Laid, dé Vandalismus bedraim, oiso aus kõam Grund iagend wås kaputmåchan, jung und menlich. Mãnche Laid sång, dés ghead zum Eawågswean dazua, das ma soichane Lausbuamschdraich måcht. Foa oim in da Grosschdåd, wo de Kinda und d Jugendlichn ned fü Frairaum hãm, kimd so wås éfda fia. Oft san dés åwa a Såchan, dé so an grossn Schådn ãrichtn, dass wiakli a fu da Polizai fafoigt wean und d Fauasåcha, wãns dawischt wean, a mid ana Grichtsfahãndlung, Schådneasåzzålungen und sogoa Gfengnis rechna kinan. Da Schdåd schwãnkt oft, wiara mid dém Fénomen umgê soid. Mãnche foadan, das mea Gød fia soziale Såchan wia Jugendzentren und Sozialoawad ausgém wiadn, ãndare woin, das dé Laid, dé so wås måchan, hoat beschdråft wean.

Digitala Vandalismus[VE | Weakln]

A bsondane Bedaitung håd dés Woat Vandalismus im Intanet kriagt. Foa oim a då hearin in da Wikipedia is dés a Gschicht, dé éfda amåi fiakimt. Ois Vandalismus im Intanet bezaichnet ma dés, wãn wea a Intanet-Saitn fu wém ãndan, oda in Wikipedia an Artikl, dén wea ãndara mid fü Aufwãnd gschrim håd, åbsichtlich kaputmåcht, lescht oda iagendwia bled faendat. Digitala Vandalismus kã a sai, das ma si wo aini "hackt", damid ma in Inhåit fu ana Saitn faendat oda sogoa in Betraiba oda User finanziel ausnimt oda sogoa ruiniad.

In Wikipedia kimt Vandalismus dãn efda foa, wãn si beschdimte Laid néd mid da demokratischn Entschaidung fu da Meahaid fu dé User, zum Baischbü bai politisch haikle Déman in am Artikl, åbfindn woin und déswéng dén gãnzn Artikl oda sogoa dé gãnze Wikipdia faunschdåitn und ruinian. In da Wikipedia kãn åwa so a boshåfde Faendarung fu Artikl gãns laicht wida zrukgnuma wean, und wãn a beschdimta User oda a beschdimte IP-Adress neta då âischdaigt zum Vandalismus bedraim, dãn wiad a fria oda schbeda a gschbead und kãn dãn goa nix mea dõa.