Zum Inhalt springen

Affrikat

Aus Wikipedia

An Affrikat is a zwifåcher Konsonant in ara Lautgruppm nouch da Artikulationsoart: Affrikatn fånga å mit an Plosiv (Vaschluslaut) und hejern af mit an Frikativ (Raiblaut). Dej zwoa Lautt wern eng vabundn asgsprocha, su das's da oane direkt inn åndern iwergejt.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts åklicka, nou kummt's af d Listn vo de IPA-Zaichn.

Korrekterwais wern d Affrikatn in IPA mit an Bung driwer gschrim - baispülswais p͡f t͡s d͡ʒ -, der wird ower gern weggaloun - ålso pf ts dʒ. Gem tout's aa speziölle Ligaturn: ʦ ʣ ʧ ʤ ʨ ʥ fir de eftestn Affrikatn. Dej Ligaturn ghejern ower nemmer zon Standard-IPA.

IPA bschrim
p͡f labiodental, Frikativ, stimmlous
t͡s alveolar, Affrikat, stimmlous
d͡z alveolar, Affrikat, stimmhaft
t͡ʃ postalveolar, Affrikat, stimmlous
d͡ʒ postalveolar, Affrikat, stimmhaft
t͡ɕ alveolopalatal, Affrikat, stimmlous
d͡ʑ alveolopalatal, Affrikat, stimmhaft
ʈ͡ʂ retroflex, Affrikat, stimmlous
ɖ͡ʐ retroflex, Affrikat, stimmhaft
k͡χ velar/uvular, Affrikat, stimmlous
t͡ɬ alveolar-lateral, Affrikat, stimmlous

De boarische Sprouch kennt vo deane: [p͡f t͡s t͡ʃ k͡χ]

Es [k͡χ] kummt ner in westlinga Sid- und Sidmittlboarischn (Tirolisch u. a.) und in Lechroanischn fir. In de åndern boarischn Dialekte stejt fir des a [k] oder a [].

Artikulationsoartn (an Iwersicht)
pulmonal niat-pulmonal
Nasal Plosiv Frikativ Affrikat Approximant Vibrant Tap Flap Lateral Implosiv Ejektiv Klick