Bäihmisch Wattn

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Waldlarisch gschriem worn.

Bäihmisch Wattn is a Variantn zum ganz normaln Wattn, de wäi grod aso als Glicksspüll züllt, waal ned alle Koartn ausgem wean. Bäihmisch Wattn komma zu zwoat, zu dritt owa zu viert. Ma spüllts mid 32 Koartn.

Koartn und Trimpf[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

De häichsten drei Trimpf san wäi beim Wattn da Herz-Kine (Max), da Schölln-Siema (Belle) und da Oichl-Sima (Bise oda Soich). De drei hoissnd aa Kritische. Nachernd kemmand alle Koartn vo da Trumpf-Foa in da Reihenfolge Sau, evtl. Kine (wenn Gros, Schölln owa Oichadl Trumpf is), Ober, Unter, Zehner, Neiner, Achter evtl. Siemer (wenn Gros owa Herz Trumpf is).

Mischn und Geem[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Da Geba mischt alle 32 Koartn und lousst denjenign oheem, der wäi rechts von eam sitzt. Dea schaut se vom oghebtn Stäissl de undasde Koatn oo. Wenns a Kritischer is, nachernd derfan pfoltn. Dann daalt da Geba an näidn drei Koartn aus. Wennse oanan an Kritischn gschläckt hod, der gräigt owa nachand sched mea zwoa Koartn dazou. Äitz mou da Geba oa Koartn aafdeckter hileng. De Foa, wos de Koartn is, is Tumpf. Bei an Kritischn is Herz Trumpf. Äitz gräigt anäida nomml zwoa Koartn. Dea links vom Geba mou äitza song, wäifl Koartn dasa dauschn mächt. Ea deaf owa ned mea wäi drei song. Sofl wäia sagt, sofl Koartn moua weg dou und gräigt nuje dafiar. Deas deaf dann rundumme a näida song. Beim Geba is aso, das de Koartn, de wäia aafdeckt hod eam aa no gheart, des hoisst, ea hod sechs Koartn aaf da Hend. Folglich moua oane mea weg leeng wäia wieda gräigt, wobei das da Geba aa vier weg leng deaf. Wenn oana ganz schlächte Koartn hod, kanna steing, des hoist ea spült des Spüll ned mid. Steing deaf owa awl sched oana und des aa sched, wenn ned Herz Trumpf is. Da Geba deaf nie steign.

s Spüll sölwa[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Dea wäi links vom Geba sitzt, kimmt aussa. Andast wäi beim normaln Wattn mouma Foa zougem, wenns gäit. Wenn ned, na mouma stecha, wemma ko. Wenn a Trumpf ausgpüllt wird, mouma aa an Trumpf zougem. Ansonstn deafma spülln wosma mog. Dea wäi an Stich mocht, mou als naxter ausspülln.

Afschreim und auszohln[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Anäida Spülla hod am Ofang 20 Punkte. Fia an näidn Stich, den wou oana mocht, gräigta 1 Punkt ozong. Wenn oana Zwickt wird, also koan Stich mocht, gräigta fimfe draf. Wenn Herz Trumpf ist, züllt allas dopplt, also jeda Stich zwoa und wea zwickt is gräigt zehne draf. Wenn oana gstieng is, gräigta nix draf und nix weg. Wennse oana aaf null owagspüllt hod, hoda de Rundn gwunga. Wemma ins Geld gwatt hod, mouma an Sieger fia an näidn Punkt, den wouma no hod, a bestimmte Summe zohln, de wäi voahea ausgmocht woan is.

Schau aa[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]