Briaf

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Hausrukfiatlarisch gschriem worn.
A Bauanmensch, de grod an Briaf schreibt; a Büdl fum Eberle Adolf, am boarischn Mola (1843–1914)
A Briaf, mid Couvert und Briafmarkn

A Briaf is a Schrieb, a Nochricht de ma fia wen aundan auf an Zedl Babia drauf schreibt und dem daunn schickt. As Woat Briaf kimt fum lodainischn brevis, wos kuaz hoast. Im klassischn Lodain woa owa as Woat fia Briaf epistula, blos an kuazn Briaf hod ma brevis libellus oda breve scriptum gnennd. Schbeda is owa as Woat epistula aus da Mode kema und aso is aus dem lodainischn Woat brevis daunn as boarische Woat Briaf woan.

Gauns fria hod ma so am Briaf an Bekaunntn midgem, oda am Pilga, dea doathin untawegs woa, wo dea dahoam is, dea in Briaf kriang soit. Hechane Leit, Kini und Grofn, haum oagane Botn gschickt, waunns wen an Briaf schicka woitn. Eascht schbeda is de Post aufkema und ma hod an Briaf oafoch aufgem kina, a weng a Gebia zoid und de Post hod daunn in Briaf doat hi brocht, wo a hi hed soin. Haid mid de Rechner und mim Intanet hod si as Briafschreim a weng aufghead, wai de Leit e-Mail faschickan, oda chatten, oda handytelefonian.