Dental

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschriem worn.

A Dental is a Konsonant, wou mit da Zunga ån de owern Schnaidezee gsprocha wird.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts åklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim
θ dental, Frikativ, stimmlos
ð dental, Frikativ, stimmhaft

Fir de åndern dentaln Konsonantn hout d IPA koane extra Zaichn, dej kinna ower min Zousozzaichn fir a dentale Assprouch [ ̪] und an Zaichn fir alveolare Lautt büldt wern, de eftern han:

IPA bschrim
dental, Nasal, stimmhaft
dental, Plosiv, stimmlos
dental, Plosiv, stimmhaft
dental, Vibrant, stimmhaft
dental, Lateral, stimmhaft

De boarische Sprouch kennt koan vo deane Lautt.

Artikulationsstölln (an Iwersicht)
labial koronal dorsal radikal glottal
bilabial labiodental dental alveolar postalveolar retroflex palatal velar uvular pharyngal epiglottal