Der Bulle von Tölz: Rote Rosen

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Obaboarisch gschriem worn.
Foig der Serie Der Bulle von Tölz
OriginaltitlRote Rosen
ProduktionslandDeitschland
OriginalsprochDeitsch/Boarisch
Läng92 Minutn
OitasfreigobFSK 12
EinordnungStaffel 5, Foig 4
28. Foig insgesamt
Easchdausstrohlung27. Septemba 2000 auf Sat.1
Stab
RegieJörg Grünler
DrahbuachJörg Grünler
ProduktionErnst von Theumer junior
MusiKristian Schultze
KameraWalter Kindler
SchnittSusanne Hartmann
Bsetzung
Episodnlistn

Rote Rosen is a deitscha Feansehfuim van Jörg Grünler ausm Joar 2000 noch on oagnan Drahbuach. Es ist de 28. Foig vo da Krimiserie Da Bulle vo Däiz midm Ottfried Fischer ois Hauptkommissar Benno Berghammer. Da Fuim is zun easchtn Moi am 27. Septemba 2000 af Sat.1 ausgstroit worn.

Handlung[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Z Däiz geht a Serienvagewoitiga um. Ea vafoart imma nochm gleichn Musta: Ea dringt duach de Terrassn- oder Balkontia ei, betaibt as Opfa und hintalosst on Strauß Rosn. Wega de Spritzn, de wo da Täta on de Tatorte hintalosst, glabt de Alexandra Steffen, a Kommissarin in Ausbuidung, doss ea im medizinischn Bereich orrbat. Bishea hod ea seine Opfa lem lossn, oba es is z befiachtn, doss ea irgadwonn ebban umbringt.

D’Resi Berghammer wui ned woartn, bis ia Sohn Benno an Täta dawischt, und trommlt a Sejbstvateidigungsgruppn fia Weiba unta da Loatung van Jacky Wong zamm.

Da Feanfoara Herbert Faltermaier findt sei Frau tod vor, wia ea bei da Nocht vo ara Tour aus Italien hoamkimmt. As Opfa is betaibt, gfesslt, kneblt und dawiagt worn; aa steckt de Spritzn no, und s Gsicht is mid Rosn zuadeckt. Da Ehemo hod a Alibi duach sein Foartnschreiba. Wias ausschaugt, hod da Serientäta wieda zuagschlong – desmoi is’s olladings ausm Ruada glaffa.

Da Alexandra Steffen foid af, doss olle Vabrechn on an Migga passiad san, und des ausgrechnd im sejbn Stodtei, wo de Kommissarin Sabrina Lorenz wohnt. Des bringt de junge Kommissarin af de Idee, se kanntn an Täta a Falle stejn: Se wui ois Lockvogl in da Wohnung vo da Lorenz af an Vagewoitiga lauan. Dea Plan geht sauba danem, wei da Benno Berghammer im Auto vor an Haus eischloft und bei Polizei und Presse ois Spanna denunziat wead. Untam Blitzgwitta vo de Pressefotografn wead ea vo uniformiate Polizistn obgfiahd, oba noch kuaza Zeit wieda freiglossn. de Stootsanwäitin Dr. Zirner is granti und suspendiat an Kommissar, dea wo de Schnopsidee zu deara Aktion af sei Kappn nimmt. Wia donn aa no sei Muada eam vorwiaft, se kannt si nirgads mehra blicka lossn, suacht ea a ondane Untakunft, oba wegan Presserumml wui eam koana koa Zimma ned gem.

Wia de Kommissarin Lorenz an attraktivn Frauanoarzt Dr. Raimund Vogler, den wo se vor oana Woch in on italienischen Lokal kennagleant hod, iban Weg lafft und si grod mid eam untahoid, ruaft ia Kolleg Berghammer o und warnts vorm Dokta. Ea hod nämli bei da gscheitatn Aktion gseng, doss da Dr. Vogler mid on Strauß rode Rosn on iara Wohnung vorbeigonga is. De Sabrina Lorenz ko des ned glam und trennt de Vabindung. Oba wia da Dokta noch da Vaobschiedung no amoi zu ia higeht, weists eam zruck und schickt eam wegga. Vor da Wohnung findts on Rosnstrauß und in on Briafumschlog mehrane Karteikoartn aus da Praxis van Oarzt mid de Naman vo seine Patientinna, de wo olle scho van Täta hoamgsuacht worn san. Panisch ruafts ian Kollegn o, und daweis af eam woart, taucht da Dr. Vogler no amoi vor iara Wohnung af und bitt um Eiloss. Se losst eam a Zeidl zappln, donn reißts de Tia af, stejd iam zua Red und bschuidigt eam, doss ea da Mearda is, oba ea streit ois ob. Wia da Benno Berghammer dazuakimmt, frogt ea an Dokta noch sein Alibi fia de Moardnocht. Da Dr. Vogler wui no amoi in des italienische Lokal gonga sei. Da Kommissar losst eam geh und stejd eam unta Beobochtung – mid Eafoig: Da Oarzt lait bei seina Sprechstundnhuif und wead prompt neiglossn. Weidane Recherchen eagem, doss gegan Dr. Vogler zwoa Vafoarn wega sexuella Nedigung glaffa san, de wo oba eigstejd worn san, weis koane Beweis ned gem hod.

Am nächstn Dog geht da Benno Berghammer zua Praxis van Vadächtign und eafoart vo da Sprechstundnhuif Ingrid Keller, doss da Dr. Vogler a Alibi fia de Moardnocht vo iara woit und doss se seit zwoa joar a Poar san. De Rosn und de Karteikoartn hod se bei da Sabrina Lorenz deponiat, wei se si ned traut hod, direkt zua Polizei z geh, se hod nua so a fuachtboare Ahnung ghobt. Bei dem Gspräch eafoart da Berghammer aa, doss as Alibi van Oarzt plotzt is, und nimmt eam mid afs Kommissariat. Da Dr. Vogler streit olle Vorwiaf ob, aa de Beziehung mid da Kellerin und doss ea a Alibi vo ia valongt hod. Wia si außastejd, doss de Spritzn, de wo im Oarm vo da Toden gsteckt is, seine Fingaobdrick trogt, wead ea vahoft.

De Kommissarin Alexandra Steffen vaobschiedet si van Berghammer und vo da Lorenz; ia nächste Ausbuidungsstation is as FBI.

Da Prälat Hinter kimmt afs Kommissariat, wei ea de Kriminala vor on schwaren Fehla bewoahrn wui. Ohne s Beichtghoamnis z valetzn, losst ea de Eamittla wissn, doss da Dr. Vogler de Ibafäi ned ausgfiahd hom ko, wei ea ned de Peason is, de wo bei eam beicht hod. Seine Formulierungan lossn draf schliaßn, doss’s a Frau gwen sei muass. Da Berghammer und de Lorenz tippn af de Ingrid Keller, oba de hod scheinboar koa Motiv ned. Se woin – wieda ohne Wissn vo da Stootsanwäitin – an Oarzt und sei Sprechstundnhuif genganond ausspuin: Se lossn an Dr. Vogler frei und song eam, doss de Frau Keller de Tätarin is; iara dageng woins song, doss ea unschuidi is.

De Ingrid Keller hoit ian Chef midm Auto van Gfängnis ob und bringt eam hoam. Se gengan in d’Garage und de Kellerin schliaßt as Tor. A poar Minudn spada kimmts alloa wieda außa und foart midm Auto wegga; da Polizist Pfeiffer nimmt de Vafoigung af. Do meakan da Berghammer und de Lorenz, doss in da Garage a Motor lafft, und kinnan an Dokta grod no rechtzeiti außahoin.

Dawei hod da Pfeiffer de Kellerin bis hoam vafoigt und wui dort zammad mid ia af de Kriminala woartn. Se biat eam a Hafal Kaffee o, wos ea gean onimmt. Oba stottm Kaffee gibt’s eam a Betaibungsspritzn und haut wieda ob. Wia de Kommissar an Polizistn neamma ans Handy kriang, pressians zu da Wohnung vo da Kellerin und weckan eam.

Im Kranknhaus wead festgstejd, doss da Dr. Vogler emfois betaibt worn is. Wia ra wieda vanumma wean ko, vazejhd ea de Kriminala, doss de Ingrid Keller eam de Ibafäi af de Frauan gstondn und Alibis vo eam valongt hod. Ea hod des obglahnt und ia droht, doss ea zua Polizei geht.

De Ingrid Keller wead am Sylvensteinspeicha afgspiat; se wui si vo da Aussichtsplottform stiazn. Duach guads Zuaredn kinnan de Kommissar se davo obbringa. Se gsteht de Ibafäi, oba de Faltermaierin wuis ned umbrocht hom. Ois Motiv gibt's o, doss da Dr. Vogler si ned fia se intressiat hod, nua fia ondane Frauan, sogoar mid mehrane Patientinna hod ea wos ghobt. Se hod si fia eam afghom und woit a Famij mid eam grindn. Se hod eam strofn miassn, aa fia des, doss ea se ins Gfängnis bringa woit.

Im Obduktionsbericht steht, doss in da Spritzn im Oarm vo da Faltermaierin koane Betaibungsmittl ned woarn. Des deit af on Trittbrettfoara hi. Wei do am ehestn da Mo van Opfa in Frog kimmt, schaugt da Benno Berghammer an Foartnschreiba no amoi a weng genaua o und stejd fest, doss de Ogom van Herbert Faltermaier, vaglichn mid de Kilometaständ, on beträchtlichn Interpretationsspuiraum lossn. De Kriminala konfrontian an Feanfoara mid eanan Vadocht, doss ea zu deara Zeit, wo ea ogebli brunzn woar, an Moard begonga hod, danoch no a weng umanondagfoarn is und donn gengiba da Polizei so doa hod, ois wia wonn ea grod eascht sei Frau gfundn häd, und zun Schlussaa no an schockiadn Ehemo gspuid hod. Aft haut da Faltermaier mid sein Auto ob, wead oba noch kuaza Zeit dawischt. Wias eam festnehman, sogt ea nua, doss de Schlampm nix ondas vadeant hod.

D’Resi Berghammer moant, wonns gwisst häd, doss da Serientäta a Frau is, häds se si an Sejbstvateidigungskuas spoarn kinna. Weis fia ia Diplom oba nua no a praktische Priafung obsoivian muass, nimmts ian Sohn ois Kampfgegna und losst eam zammfoin.

Hintagrund[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Gfuimt worn is z Däiz (unta ondan Spedition Haibel), z Lenggrias (Sylvensteinspeicher) und z Gaißach (Kiach);[1] ois Schaublotz fia de „Pension Resi“ homs as Hollerhaus Irschnhausn heagnumma.

Im Netz[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Beleg[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

  1. Rote Rosen – derbullevontoelz.de (Memento vom 29. Aprü 2016 im Internet Archive)