Dischkrian:Fliangschwammal

Aus Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Qsicon Under Construction.png Dem Artikl fäihn zua Voiständigkeid no regionale Nam oda Bezeichnungan de eventuell vom Artiklidiolekt obweicha. Wann oana no weidane Bezeichnungan dafüa woaß, bitte eineschreim oda auf da Bschprechaseitn zum Dischkurs stäijn. Dankschee!

Dischkuas[Weakln]

Kannt bitte wer des Englische in dé Kastln af boarisch üwasétzn? Dångsche! --Maxx82 18:18, 10. Mär. 2007 (UTC)

I bi zum Teil scho dabei, brauchat aba no de Eiteilung vom Linne sein Biologie. Muass erscht no dLitaratua wäizn. des dauat no a wengal. Fua a Huif bin freile Dankkbar. Es gabat do no des King aus da Deitschn, des is aba lang net so ausführle wia des vo de Englända. Drum hätt e des gern do drin bhoitn 172.173.235.185 22:57, 10. Mär. 2007 (UTC)


Schwamal und Büssn[Weakln]

Auf Dialekt gibt's jå a nu s'Woat "Büss" und "Büssn" im Pluaral. Déswéng mõan I das filaicht sogoa Fliangbüss hoassn kintad, im oaginaln Dialekt, oda es gibt sogoa nu a ãndas Woat dafia. Woas då wea mea? --El bes 16:13, 7. Mär. 2008 (CET)

Dea Artikl is auf Münchanrisch gschriem, in dem Dialekt hoast a Schwammal Schwammal, a wann a Blattln hod. Es wead im Artikl Schwammerl drauf higwiesn, daß de Wöata "Bäizl" und "Buizl" genauso vawendt wern, alladings ned füan Fliangschwammal (In Minga!). Wann a da alladings z obaboarisch is, nacha konnstn ja gern in dei "bessas Boarisch" üwasetzn, awa nacha ganz. I scham me jetzt scho, daß e den Artikl voagschlong hob, daß du die scho wieda dro aufgeiln muasst ob des richtiga Dialekt is, wos do steht. Mia duat nua de arme IP'la leid, dea se de Arwad gmacht hod. De Einleitung schaugt zwar ned schlecht aus, awa i frog me, wos da Knolle' d drin valorn hod? Moi schang, ob se dea nomoi mäid, zum Dialektausgleich, dea IP'la,w eil ganz hoddas ned dawischt da Muccalex84.151.126.223 15:20, 19. Mär. 2008 (CET)

Jå kã i à néd, weil i bin koâ Owabaya néd...

zum El bes: Büss kenn i söiwa néd, Fliangschwàmmal is mir schô mehr gelaifiga... Åwa es soid eh in dém Dialekt steh in dém a vafåsst is...
zum 84.151.126.223: Es gibt koâ bessas Boarisch und a schlechtas! Und mir nervt, dass du åis åiwei so persönlich nimmst! Wås ãndas... du bist eh a Owabaya... bessat håid bitte dé Eîleitung aus, sodass 's Owaboarisch is, weil so is 's a rechta Mischmasch kã i ma vurstöin...Mucalexx 17:27, 19. Mär. 2008 (CET)
Ja Mucalexx, mi nervt do herinn a an Hauffa. Des mog vielleicht ausschaung, ois dat i des Persenle nemma. Awa mia geht des langsam a so aufn Senkl, daß wann imma a Owabayer ebbs schreibt, a gwissa Herr dazwischnfunkt und prompt oozweifed, daß de Weata aa so im Boatischn gibt. Des nämle, iss a Angriff auf mi ois Münchna/Owabayer. Wo e em sein Satz in meim Voaschlog zu de berign Artikl glesn hob, hob es glei wieda glescht, weil e ma denkt hob: Ietzt gäht des scho wieda los. Nochdem dea Punkt beriga Artikl ja eh gläst is duach de Obstimmung, duats ma an Gfoin und hauts den Voaschlog mitsamt seina Diskussion wieda ausse. Vielleicht siechts da Ursprungsautor nacha ned. ;-( . Dei Einleitung find i unnedig. Deszweng wer es aa ned üwasetzn. Dea Artikl hod scho so ghead. Des war vielleicht ned de beste Foam, mid de Üwaschriftn, awa zerscht san de Nam dro und nacha werd erklärd, wos Weida zum Song gibt. Des wos du do gschreim host und richte is, steht ois in da Taxobox. Warum soit ma des nommoi schreim? Ansonstn kimmt de Info ja im Artikl zuadem aa nomoi und is nacha zwoamoi redundant. As gscheidane wead sei, i red moi mitm Autorn säim. I kenn den und wenn a luste is, nacha weada des scho ändan de Dog, oda ii machs. 84.151.126.223 23:11, 19. Mär. 2008 (CET)
Jetzn samma genau bei den Punkt, wos i scho amoi bein Stammtisch ãgrissn hob. Wos damma, wãn in an Artikl Håcka drinnad san, de zwoa net goar a so dramatisch san, dass ma in gãnzn Artikl dãnehaud, owa ausse gheans trotzdem. I woat scho a Weu auf an Owabayarn, dea wos ma de Oadaxln quasi schbråchmäßig ausputzt. Und nembei hãmma áá no is Problem, dass ma fia vüle wissnschåftlichn Såchn ká guade Umschreiwung net hãm, weu ká boarischa Dialekt iagandwo amoi a Schriftschpråch woa. --Zwentibold 19:00, 19. Mär. 2008 (CET)
Zwenit, ii schaug ma s moi oo. Vasprecha konn e nix, weil i bi in da Biologie vo de Oadaxln wenga bewandad84.151.126.223 23:11, 19. Mär. 2008 (CET)

Schau 84.151.126.223, es ghert in jedm Àrtikl a Eîleitungssåtz, egàl ob neembei a Infobox is oda néd... Dé Infobox is nur fir d' Kurzinfo då. Es gibt jå à Laid, dé nur schnöi drüwa lesn... Außadém is d' Form so mid d' Üwaschriftn néd sche gwesn. Jetzt geht ma a Liachtl auf... Du bist da Ursprungsautor gwesn :-)))... Mucalexx 10:58, 20. Mär. 2008 (CET)

Do koo a de Beruign. I kenn den zwar awa i bin des ned säim. I hob mid eam gredt, ea hod gmaond: machts damid wos woits, ea hod zu Zeid grod füa so wos gor koa Zeid.

Dei Argument lass e gäitn. Es gibt freile wäiche, de de Taxobox gor ned lesn kenna. Daß a Dischkurs sei muaß, des sieg e ei. Aa, daß grod oausgstorbane Nam wieda ausseghoit wern. Des hätt me gfreid, wann da Elbes des dazuagschriem hätt, in Artikl. Daß de Schwammal bei eam Büss hoassn, oda so. Awa mia geht des a so aufn Keks mittlaweiln, daß sa olleweil glei daheakimmt und behaupt, daß des wos do steht gor ned richte sei ko. Und ned akzeptiern koo, daß em woandas so gsogt wead oda zwoa Foamen gibt, wia so oft. Wia scho gsogt: Koa Problem mid am offna Dischkurs. Awa ned bei jeda gElengheid an Sprachkriag oohoazn. (und des duat a jeda, dea oafach heageht und behaupt -ohne Dischkurs - daß des wos oana redt, so ned richtig is) 84.151.106.165 17:33, 20. Mär. 2008 (CET)


Nowås... Nur a Beispüi... Beim Àrtikl St. Johànn im Pongau (auf da DE-Wiki) håd wer 'n Dialektnãm vô „Saiga Hòns“ auf „Sainig Hòns“ umgändat... Sainig Hòns håb i mei Leem lãng no nia ghert und i bin aus St. Johànn/Pg. - Mir håm diskutiart und diskutiart und und er håd an Ausdrugg „Saiga Hòns“ néd kennt... Mir san draufkemma, dass beide Formen gibt!
Fir dés san d' Diskussionsseitn jå då (um ebbas zum klärn) und néd dass dãnn so a Diskussion dabei außa kummt! Dés find i néd richtig!Mucalexx 11:08, 20. Mär. 2008 (CET)
No wås :-): Büss håb i a no nia ghert und i find 's gutt wãnn ma wieda auf a Dialektwort vô âna ãndan Region draufkummt! Durch dés dass ma Diskutiart, kummt ma åiwei wieda auf vagessene Dialektwerta drauf!!!Mucalexx 11:12, 20. Mär. 2008 (CET)

Üwaarwadungsstatus nomoi üwadenga[Weakln]

Liabe Leid, do san jetzt um da Foam wuin a boor Tatsachan duachanand kemma. De Leistn mid de Nam is ausdrückle wega da Diskussion um de Nam einekumma, es soitn do koana chinesischn eine sonda Boarische. De han d ned dazua kemma. Weil is de Vadraha gean mid meine Schwammalbiacha obstimma mecht. (A Knolle ghead zua Familie awa ned da Flaingschwammal zu de Knolle) und no a boor Sachan, griagt da vo mia wieda de Skizznvorlag. Lassts ma a weng Zeid, i bi grod auf Gschäftsreis.

So. Jetzt san a boor Tatsachan wieda im rechtan Liacht, hauptsächle d Beschreibung. A Fliangschwammal is zwar a Blattlbuiz, awa koa Knoijnblattlbuiz.

No a Omerkung zum "Design". Des hätt ma vielleicht gnaz guad gfoin, hod awa irgandwia mid dera Gliedarung ned zsammabasst. Des soit ja a sachlicha Artikl sei, dea des in zsammabassade Gruppn gliedat hod. No dazua warn nach voa lauta Design de Buidln am untan Rand nimma beim Text dazua sondan beim Quäijnvazeichnis. Vielleicht kon oana ja moi de Schwammlmorphbox a soweid richtn, daß funktioniert. Da Originalautor ov der Box, a Englända, hod se leida no ned grüahd. Ach ja, de Sprach war woi oadeitig Münchnarisch. 84.151.95.26 22:53, 4. Apr. 2008 (CEST)

So, i hob jetzad de Dialektleistn mid Münchnarisch eine, und es is aa ollawei no a Berig-Kandidat. I find Dei jetzige Gliedarung aa wesntlich bessa wia meine. De Gschicht mit de Nama in vaschiadne Sprochn hätt i ned zwingend ois Tabejn gmacht, weil des den Artikl recht listnhaft wirkn losst und optisch no mehra Lückn neibringt wia eh scho drinad klaffn. So a Üwasetzungs-Sammlung in olle meglichn Sprochn (aussa Boarisch) find i eh ned zwingend nodwendig, is glaab i ned ubedingt Wikipedia-Standard. Duach de Tabejn-Formatiarung griagt des aa no zuasetzlich a iwamassigs Gwicht. Des mid da Morphobox wead gwies aa no irngdwann, und na ko ma's dann jo eibaun. Zwengs da Eistufung ois berig, wannst moanst des passt da goa ned, daad i dortn no amoi driwa reen. I siag des oafach aso, dass do Dei Arbat honoriat wern soi, wos jo aa sei Richtigkeit hod. :-) --Libellulia 15:49, 5. Apr. 2008 (CEST)
Ja, Libeluja, do gib e da recht. Awa de Listn mid de Oiropäischn Nam häd'e sogår ganz weg lassn, weil dafüa gibts ja de Intawikis. Nua woit i nacha de vom ElBes inszinieade richte/foisch-Dialekt-Diskussion ned ganz wegwischn. Es kunnt ja sei, daß' wiakle no ganz andane Nam untawegs san, vo dene mia no nia wos ghead hom. Deszweng hob i de Leistn mid de andan Nam in Dischkurs uume gsetzt. Mia hod de Tabäijn ois Lösung füa de hauffa Nam nach bessa gfoin, weil vorhea wars so a langa Schlauch und des dei war ma z'drängt. Und des is ja aa a wissnschaftlicha Artikl, dea deaf ruhig a weng so ausschaung. Zusätzle gehts mid da Taxobox und de Buidln bessa naus, a so. Vielleicht soit ma üwaleng, nua de boarischn Nam auf z füahn. I denk moi drüwa noch, bzw. stäijs do zua Diskussion.

Wannst oan wissadst, dea ma häiffa kunnt, de Schwammalbox zum üwasetzn, war e da dankbar. Es gawad do no an hauffa Buidln mehra zum eibindn (an Stui z.B.) und i hob scho moi oogfangt, des a so zum üwasetzn und macha, daß des ois vo da Commons seine Buidln hoid. Boid se do ebbs ändat, is des oafacha füa mi, weil i koo ja koane Buidln do und in da Commons auffelodn ;-) Berig is dea Artikl ned - weil dea ghead ohne Dialektleistn. Do bin e me mim Ursprungsvafassa einig. Dank da auf jednfoi füa deine Åregunga. 84.151.61.218 17:19, 5. Apr. 2008 (CEST)

Des hoasst mia zwoa warn uns scho amoi einig, dass' eh grod de boarischn Nama braucht. Desweng hob i des jetzad amoi no andast ausprowiert. I siag des owa, wia eingtle olle meine Edits, eh grod ois Vorschlog, is jo a Wiki. I vasteh ned ganz warum do koa Dialektleistn hi soi? De Diskussion omm und auf da Berig-Kandidatn Seitn hob i ma ned bis zum End durchglesn, weil ma des z'langwierig war. Wahrscheinlich daad i's nachad bessa kapiern. I find de ewige Leia vo weng mia san infiltriert vo hochdeitsch schiasst teilweis weid iwas Zui naus. I moan, es gebt wirkle Artikl do herin, wo ma siagt, do hod ebba grod copy-paste gmacht und a boar Buachstamm gändat damits boarisch ausschaugt. Da Fliangschwammal gheart do jednfois definitiv ned dazua. I muas jetz weida, owa vielleicht kimm i nachad no dazua, dass i den Rest vo da Diskussion les. --Libellulia 21:28, 5. Apr. 2008 (CEST)

A so kunnt man glatt lassn:-). Den Krampf brauchst da nimma duachlesn. Es geht eh grod um olleweil des gleiche: wea a bessas boarisch redt. Do gehts gor nied ums hochdeitsch. Ois i den Artikl voagschlong hob und dea Blädsinn wieda losganga is, woit i den Voaschlog am liawan wieda z'ruckziang. S hod ned highaut. Nacha bleibt da hoid drin. Dea Dischkurs is gottseidank eh eigschlaffa. Blim is de Andane-Nama-leistn, weil ja doch ebbs dro sei ko und des dat mi aa intressian. I suach eh scho ollewei oan, dea ma de Schwammalnam in de Regjonaldialekt song kunnt. Nach dat i aa weida macha mid de Buizl. Dankda jenfois nommoi füa dei Mithuif und de Voaschläg. 84.151.61.218 22:08, 5. Apr. 2008 (CEST)

Leida kaun i eich do bei schbeziöllare Såchn net höffn, weu de Schwammal/Büüz san akkurat genau a so a Thema aus da Biologie, wos mi nia so recht grázt hod. Un de nextn zwa Wochn bin i sowieso komplett wegga und weid weg vo an Intanetz. Owa es måchts des scho ;-)--Zwentibold 15:28, 6. Apr. 2008 (CEST)

Externe Links gendad[Weakln]

Griass enk Autorn,

I ho 1 externe Links af Fliangschwammal gendat. Nehmts enk a weng Zeid und priafts mein Edit. Waans a Frog hobts, oda wann da Bot de Links, oda de Seitn ignorian soi, schaugts af da FaQ-Seitn noch, wo mehr Infos stenga. I ho de foigade Endarung gmocht:

Wanns mit da Iwapriafung fiati seits, kunnts da Oweisung af da Voalog foign und as Problem mit da URL korrigian.

Pfiad enk.—InternetArchiveBot (Fehler Melden) 09:19, 26. Okt. 2017 (CEST)