Domain Name System

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Obaboarisch gschriem worn.

S' Domain Name System (DNS) is as Adressbiachal in am IP-basiadn Netzwerk und damit a im Internet. Domit werd fia an Nama, z. B. bar.wikipedia.org a IP-Adress gfundn, in dem Foi 91.198.174.232. S' is auf vui DNS-Serva vateilt, wovo koana olle Adressn kenna duad, aba jeda Serva mindestens oan andan Serva kinnt, den a Frong ko, wenn a sejba koa Antwort ned woas.

Fia a Vabindung in am IP-basiadn Netzwerk bracht ma ned unbedingt as DNS. Aba wenn ma mit Nama und ned mit de Nummern arban mecht is zwingend notwendig. Desweng is de IP-Adress vo am DNS-Serva oane vo de Grundeinstellunga vo am Rechner, dea zua am IP-basiadn Netzwerk gheart. De gheart mit am Standard-Gateway, da eigna IP-Adress und da Subnetzmaskn zua de Grunddaten, de am Rechner vo am DHCP-Serva zuagwiesn wern. Iablichaweis gibt ma zmindest zwoa DNS-Serva o.

DNS-Serva[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

A DNS-Serva is eingle nua a Programm, des Ofrong sejba beantwortn oda an andane DNS-Serva weiterleitn ko. In da Umgangssproch werd a oft der Rechner auf dem des Programm lafft DNS-Serva gnennt. In Microsoft-Windows-Domänen is da DNS-Serva a Teil vom Domain-Controller.

oanzlna Rechner[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

A oanzlna Rechner, dea an direktn Zuagang ins Internet hod, muaß de Adress vo zmindest oam effentlichn DNS-Serva kinna, sunst ko ma nua mit de IP-Adressn arban. Vom Internet-Anbieter wern oam dadafia zum Einrichtn de passndn Adressn gnennt.

privats Teilnetz ohne eigna DNS-Serva[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Do miaßn entweder de Adressn vo effentliche DNS-Serva an jedm Rechner eitrong wern, oda ma vateilt de Information iaba DHCP. De meistn Router, de ma vo Internet-Anbieter zua Vafiagung kriagt hom an DHCP-Serva, dea scho richtig eigstellt is.

privats Teilnetz mit eignem DNS-Serva[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Wenn ma an eigna DNS-Serva hod, miaßn do de Adressn vo de effentlichen DNS-Serva eitrong wern. Sunst ko der eigne DNS-Serva nua Frogn zua de Adressn vum eigna Netz beantwortn. De Adress vum eigna DNS-Serva muaß bei olle eigna Rechner vo Hand oda per DHCP eitrong wern. De Router, de in kloane Netzwerk fia de Vabindung zum Internet heagnumma wern kinnan oft a ois DNS-Serva arban. Fia aufwändigere Netzwerk richt ma iablichaweis an eigna Rechner ei, da unta andam de Roin vo am DNS-Serva iabanimmt. Fia'd Zuvalässigkeit bracht ma zmindest zwoa davo.