Zum Inhalt springen

Server Farm

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschriem worn.
D Server Farm fu Wikimedia.

A Server Farm oda Server Cluster is a Aunsaumlung fu mearane Computer Server (maunchmoi mearare Hundat), de fia Aunwendungend bedrim wean, de ma mid oam Kombjuta oafoch ned schoft.

Server Farmen wean maistns fu Fiamen bedrim, de hoche Rechnlaisdungen brauchan, und wean maistns nem an Nezweak Switch oda Router aufgschdöd, damid de User fu dem Nezweak a auf de Server Rechnlaisdung zuagreifn kinan. Server Farmen wean hauptsechlich fawent fias Cluster Computing. Modeane Supakombjuta beschdengan maistns a aus risige Aunsaumlungen fu Server Farmen mid exdra-schnöle Prozessoan und schnöle Gigabit Ethernet oda gauns a noamale Fabindungen wia zum Baischbü Myrinet.

A aundara Aunwendungsbereich fia Server Farmen is Web Hosting, oiso da Bedrib fu Intanetseitn, de an hochn Traffic haum oda a hoche Rechnlaisdung brauchan. Des wiad daun a oft Web Farm gnend.

Server Farmen wean in grosse Fiaman oiwai efda schdod oda zusezlich zu Mainframe Kombjuta fawent, obwoi Server Farmen ned desöwe Zufalessigkaid wia Mainframe Kombjuta haum. Owa aloa schau duach de grosse Zoi fu Kombjuta, aus denan so a Server Farm bschded, is a Fela oda da Ausfoi fu oam oazönen Kombjuta ned so dragisch. Und wai so a Ausfoi a duachaus efda fiakimd, muas de Server Farm so konfiguariad sei, das redundante Kapazidetn do san und baim Ausfoi fu oam Server si des Sisdem automatisch und schnö gnuag neich konfiguariad.

D Rechnlaisdung fu soichane Server Farmen, de maunchmoi aus bis zu a boa Dausnd Prozessoan beschdee kau, is oft goa ned duach de maximale Rechnlaisdung fu de gaunzn Prozessoan insgesaumt beschrenkt, sondan daduach, wiafü des Kühlsisdem fu deara gaunzn Aunlog an Kühllaisdung schoft. Soichane Aunsaumlungen fu so fü Kombjuta produzian nemlichn an Haufn Weame und fabreichn an Haufn Energi. Desweng wean de kritischn Parameta fu so am Sisdem oft a in Laisdung pro Watt fu eazaigda Hiz augem und ned in Laisdung pro Prozessoa.

A wiki farm is a Server Farm, de a Wiki-Projekt oda sogoa mearane Wiki-Projekte hostet.