Text:S eascht Ausblosn

Aus Wikipedia

Josef Max Schuegraf: Der Wäldler: Gedichte in der Mundart des bayerischen Waldes. Wiazburg, 1858


S eascht Ausblosn[Am Gwëntext werkeln]


Troh hohu, troh hohu, troh, hu, ha, hi!
Da Winta is dahii!

Fuart da strenge Winta is,
S easchtmol treim ma huit auf d Wies,
Rühts engg Baouma oll in Haus,
Duana laoußts de Kaouhla aus;
Kömmts nua Kaouhla gschwind,
Kailbla bleibts nez hint,
Troh, hu, ha, hi!

Troh hohu, troh hohu, troh, hu, ha, ho!
Dees Freuijohr is schoo do!

D Sunns spitzd von Berngen raus,
D Vögerl meln se schoo am Haus,
D Hausthürn knarrn jetz umatum,
S wiad jo laut in jeida Stum;
Geihts nua frisch von Stoll,
Woadts zon easchtn Mol.
Troh, hu, ha, ho!

Troh hohu, troh hohu, troh, hu, ha, ha!
De Kaouhla kömma aa!

Grollt jo schoo da Stiea dahea,
Nacha kömma Kaouhla mea,
Kailbln springan hintn dreii,
Olles maouß heit luste sei,
Duartn af da Woad,
Mitm greana Kload
Troh, hu, ha, ha!

Zruck zu Boarischa Text