Boarische Grammatik (Konjunktiona)

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Westlichs Nordboarisch gschriem worn.
Der Artikl dou ghejert zo da Artiklsåmmlung iwer d Grammatik vo da Boarischn Sprouch.
A Iwersicht iwer ålle Artikl zon Thema findts in Boarische Grammatik.

Konjunktiona (vo latainisch: coniunctio, des hoisst Vabindung) vabindn Sozsticker und Setz mitanånd.

De eftaste Konjunktion in Boarischn is das, des wird je noun Dialekt mit aran hölln oder dunkln, mit aran långa oder kurzn a gsprocha. Es das vadaitlicht, das a Soz unter an åndern untergordnat is, dou kå's alloans stej oder zåmmat mit åndere Konjunktiona. Bål a Pronomen hintern das stejt, vabind'sa'se gern mit dean. A por Baispül:

  • I denk, das des stimmt.
  • Er moant, das'a des kå.
  • I mecht wissn, wej lång das'sd nu brauchst.
  • I wois niat, warum das des su lång dauert.
  • Trotzdean das'e's moch, hairon tou'e's niat.

Mit de unbetontn Personalpronomen kinna'se newan das aa åndere Konjunktion vabindn. De betontn Pronomen vabindn'se niat mit de Konjunktiona:

alloans, betont vabundn, unbetont Baispül, unbetont Baispül, betont
i -e das'e red, wal'e gej, bål'e schau Er wüll, das i redt.
du -st das'st redst, wal'st gejst, bål'st schaust Er wüll, das'st Du redst. (es st kå niat weggafålln)
er -a das'a redt, wal'a gejt, bål'a schaut Er wüll, das er redt.
si -s das's redt, wal's gejt, bål's schaut Er wüll, das si redt.
es -s das's redt, wal's gejt, bål's schaut Er wüll, das es redt.
mir -ma das'ma ren, wal'ma genga, bål'ma schaua Er wüll, das mir ren. Er wüll, das'ma mir ren.
ees -s, -ts das's/das'ts redts, wal's/wal'ts gejts, bål's/bål'ts schauts Er wüll, das's ees redts. (es s/ts kå niat weggafålln)
si -s das's ren, wal's genga, bål's genga Er wüll, das si ren.

Stot ees (a boarischs Kennwort) wird haintzatoch in niat-traditionölle Dialekt aa ihr (asn Standarddaitschn) gnumma. In Nordboarischn hoisst's je nouch da Gechad aa: enk, enks, äts, deets, diits, diats. D Endung hoisst ower iwerol -s (a vakirzts ees) oder -ts (d Verbkonjunktionsendung + -s).

In Boarischn stejt hinter etle Konjunktiona oft das, in Standarddaitschn dageng stenga's alloans oder min Infinitiv. Baispül han:

Standarddaitsch Boarisch
obwohl trotzdem das, zamtdem das, NB aa: trotzdean das, zantdean das
bevor vor (das), ee das, NB aa: ej das
seit, seitdem sait das, saitdem das, NB aa: saitdean das; (da)sida
damit damit (das)
nachdem nåchdem das, NB aa: nouchdean das
kaum kam das, NB aa: kamats das
statt (... zu) stot das
ohne (... zu) one das

In Boarischn wern etle Konjunktiona mit da(r)- und wo(r)- aftolt. Des han ainggle Adverbien, dej wou åls Konjunktiona braucht wern. Des is glaich wej ba de Adverbien, ner das hinter deane koa das niat stejt. Baispül han:

Standarddaitsch Boarisch Baispülssetz
dafür dass fir des das Fir des das'a su olt is, is'a nu guat banånd.
dadurch dass durch des das Durch des das'a suvül arwat, vadejnt'a an Haffa Göld.
wovon vo wos das I wois niat, vo wos das'sd redst. (D Frouch war: Vo wos redst Du?)
wozu zo wos das I wois niat, zo wos das'sd des brauchst. (D Frouch war: Zo wos brauchst des?)

A por waitere boarische Konjunktiona mit Unterschid zon Standarddaitschn han:

Standarddaitsch Boarisch Baispülssetz
weil, da, denn wal I ho koan Hunger, wal i schou wos gessn ho., I ho koan Hunger, wal i ho schou wos gessn. (in zwoatn Fol is d Sozstöllung wej ban Standarddaitschn denn)
wenn, falls, sobald wånn, wenn, bål Wenn's rengt, blaiw'e dahoam. Bål'e hoamkumm, lech'e'me ins Bett. (bål stejt urspringle fir d Zait, ålso temporal, des kå ower aa wej wånn, wenn konditional braucht wern)
dann nå, NB: nou Wenn's rengt, nou blaiw'e dahoam. Bål'e hoamkumm, nou lech'e'me ins Bett.
als, wie wia, wo, NB: wej, wåu Wej's firte gwen han, han's hoamgånga.
als, während NB: waal, dawaal; wej ... (grod) Waal e aweng dåugstånd'n bin, fangts zan renga õ.
obwohl u wenn, wo .. do Wåu a se do su otõu håut!
seitdem (da)sida das/wos Dasida wos a dåu is.
ob ob, wos Wer wois, wos da Tola meja gült owa niat.
als ob (as) wia wånn, NB: (as) wej wenn Der quakatzt, wej wenn'a a Frusch war.

Gem tout's nu mejerer Konjunktiona.

Schau ar af[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Quölln und Literatur[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

  • Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch, Heinrich Hugendubel Verlag/edition vulpes, Kreuzlingen/München/Regensburg, 2005, ISBN 3980702871
  • Ludwig Zehetner: Das bairische Dialektbuch, Verlag C.H.Beck, München, 1985, ISBN 3406305628
  • Ludwig Merkle: Bairische Grammatik. Buch & Media, München 2004, ISBN 3865200788.