Der Bulle von Tölz: Waidmanns Zank

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Obaboarisch gschriem worn.
Foig der Serie Der Bulle von Tölz
OriginaltitlWaidmanns Zank
ProduktionslandDeitschland
OriginalsprochDeitsch/Boarisch
Läng94 Minutn
OitasfreigobFSK 12
EinordnungStaffel 2, Foig 6
10. Foig insgesamt
Easchdausstrohlung2. Meaz 1997 auf Sat.1
Stab
RegieWalter Bannert
DrahbuachRegina Gmeiner
ProduktionErnst von Theumer junior
MusiKristian Schultze
KameraHanuš Polak
SchnittIngrid Träutlein-Peer
Bsetzung
Episodnlistn

Waidmanns Zank (je noch Quej aa Waidmanns-Zank oda Waidmannszank gschriem) is a deitscha Feansehfuim van Walter Bannert ausm Joar 1997 noch on Drahbuach vo da Regina Gmeiner. Es is de zehnte Foig vo da Krimiserie Da Bulle vo Däiz midm Ottfried Fischer ois Hauptkommissar Benno Berghammer. Da Fuim is zun easchtn Moi am 2. Meaz 1997 af Sat.1 ausgstroit worn.

Handlung[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Da Afsichtsjaga Erwin Burger – midm ogschossnan Huifsjaga Christian im Schlepptau – wui ban Benno Berghammer an vasuachtn Moard ozoang und valongt aa no an Peasonanschutz fia seine Leit. De zwoa Jaga san sicha, doss oana vo de Buam van Schaller-Wirt gschossn hod, wei de scho oiwei wuidan. Weis bishea koan Todn ned gem hod, druckt da Kommissar de Soch an Polizistn Anton Pfeiffer afs Aug.

Da Erwin Burger fuid si boid draf no amoi demiatigd, wia vor seine Aung a kapitala Hiasch obknoid wead. Fia eam kimmt bloß oana in Frog: da Sepp Schaller, dea wo sei Beite boid af seina Speiskoartn hom wead. An Burger mocht aa misstrauisch, doss sei Tochta Maria moant, doss da Sepp so wos nia dadad.

Am nächstn Tog wead im Woid a Leich mid gschwearztm Gsicht gfundn, ausgrist mid ollalei Wuidara-Weakzeig. De Kommissarin Sabrina Lorenz identifiziad an Todn ois Steanekoch van Schaller-Wirt, an Sepp Schaller. A kuaze Ibapriafung vo da Woffn van Jogdghuifn Hias Leitner zoagt, doss sauba is.

Ban Schaller-Wirt treffn de Kriminala nua an Huifskoch und an Alois Schaller, an Hoibbruada van Opfa. dea rod eana, se soin bei eanare Eamittlungan an Gang zualeng, wei sunst sei Voda an Mearda vor da Polizei dawischn kannt.

Aft gengans zun Erwin Burger sein Gosthof „Zur Post“. Dea Gostwiat streit de Tat ob, glabt oba, doss ea de passade Kugl zun Gwahr bsitzt, des wo bei da Leich gfundn worn is. S Projektil hod ea ausm gwuidatn Hiaschn gschniddn.

Ois Nächsts lossn si da Berghammer und de Lorenz van Erwin Burger af d’Jogdhittn van Jogdbesitza Franz Wegener bringa. Da Bauuntanehma und Buagamoasta foid aus olle Woikn, wia ea eafoart, doss da Viazehnenda ealegt worn is, dea wo fiia an Gschäftsfreind bstimmt woar. De Kriminala nehman an Wegener seine Woffn zun Ibapriafn mid.

Wia de Burgerin ian Mo frogt, ob ea wos midm Moard on an Sepp Schaller z doa hod, streit eas bompad ob. Do wean af amoi Fenstascheim zschossn, und da Igidi Schaller, da Voda van Opfa, valongt van Erwin Burger, doss ea außekimmt und eam eakleart, warum ea sein Buam daschossn hod. Da Burger stejt si ohne Woffn in a offns Fensta und fordad an Schaller af, eam z daschiaßn, wonn ea ned z feig dazua is. Wia ea an Schaller schliaßli zun Duell affordat, ziagt dea si zruck. De Burgerin wui de Polizei oruafa, oba ia Mo vabiats iara und moant, doss um sei Ehr gangad; ea dadad si liaba daschiaßn lossn, ois wia si no amoi lächalich z mocha.

Dawei eagem de ballistischn Untasuachungan vo an Burger seine Woffn, doss koane davo obgfeiat worn is. Außadem passt as sichagstejde Projektil aus an Hiaschn zu dera Woffn, de wo nem an todn Sepp Schaller gleng is.

Da Huifskoch vo da Famij Schaller vazejhd de Kriminala, doss da Sepp a hoamlichs Vahejtnis mid da Maria Burger ghobt hod. Ea glabt oba ned, doss sunst oana wos davo gwisst hod, wei's sunst scho Long Moard und Todschlog gem häd.

Da Berghammer und de Lorenz treffan im Woid an Opfa seine Ejtan ban Suacha noch Spuan. De Schaller untastejn, doss de Woffn eanan Buam untagschom worn is. Ea häd weda an Woffenschei no a Woffn bsessn. Doss eana Bua wos mid da Maria Burger ghobt hom soi, woins ned glam. Aa da Erwin Burger is granti, wia ea eafoart, doss sei Tochta mid an Sepp Schaller vabandlt woar, und moant, doss’s grod recht is, doss ea Tod is.

As Projektil, des wo an Sepp Schaller umbrocht hod, is aus ara Legiarung, wo vor iba hundat Joar heagstejd worn is. Woffn zun Obfeian vo soichane Gschoss gabads praktisch bloß no im Musäum, sogt da Polizist Pfeiffer, a sejchana Jogdstutzn war vor kuazm ois gstoin gmejdt worn. Ea war bei ara Woffnausstejung vaschwundn und häd an Erwin Burger gheard. De Vasicharung häd 50.000 Mark zoid. De Woffn häd da Kini Ludwig II. an Erwin Burger sein Uagroßvoda gschenkt.

Da Alois Schaller wui mid da Maria Burger obandln und geht bei da Nocht bei ia fenstaln. Ea sogt zu ia, ea war da Oanzige, dea wo sein Voda davo obhoidn kannt, ian Voda umzbringa. Oba se wui nix vo eam wissn und schickt eam weg.

Am nächstn Morgn findt de oide Burgerin an da Haustir an Kopf vo an Zwejfenda mid ara Drohbotschoft. Da Erwin Burger fordad afs Neie Personanschutz und wui an Igidi Schaller ozoang, oba da Benno Berghammer lahnt ob.

Vo sein Jogdghuifn Hias Leitner eafoart da Erwin Burger, doss a Ochtenda gwuidad und lieng glossn worn is. Da Afsichtsjaga vasteht des ois Kriagseaklearung und foart grod granti davo, wia da Berghammer und de Lorenz dazuastoßn. Van Leitner kriangs a ungfähre Wegbschreibung zun Burger sein Zui. Afm Weg doathi entdeckns as Auto van Schaller-Wirt und foarn eam bis zu ara Hittn noch. Obwoi de Kriminala seng, wia da Alois Schaller mid an Gwahr neigeht, streit ea ob, doss ea Woffn bsitzt. Do kriagt da Berghammer ibas Handy van Polizistn Pfeiffer de Mejdung, doss da Erwin Burger vor oana Viatelstund ogschossn worn is. De Kommissar nehman an Schaller fest und duachsuachn sei Hittn. Se finden a Metzgarei und an Haffa Woffn.

Afm Kommissariat konfrontiarns eam mit oaner eascht vor kuazm obgfeiatn Woffn, oba ea sogt, doss eas ned kennt. De Sabrina Lorenz wiaft eam vor, doss ea mid dera Woffn sein Bruada umbrocht hod; s war da gstoine Jogdstutzn. Da Schaller streit aa ob, doss ea zammad mid sein Voda afn Erwin Burger gschossn hod. Wenigstns gibt ea zua, doss ea de letzten zwoa Hiasch obgschossn und an Hiaschkopf an de Tir van Burger gnoglt hod.

Da Erwin Burger hod a Glick ghobt: De Kugl hod nua sein Gwahrkoibn troffn und gega sein Schädl gschleidat. Ea hod a Plotzwundn obkriagt und is kuaz bewusstlos gwen. Da Burger dakennt af da Stej sein vaschwundnan Jogdstutzn wieda.

Zun Gedenkn on an Sepp Schaller richtt da Prälat Hinter bei da Sunndogsmess a poar Wort an de vasammelte Gmoa, do schreit da Igidi Schaller vo da Empore zun Erwin Burger obe, doss ma so oan wia eam in da Kiach ned braucht. Ea häd sein Sepp afm Gwissn und dadad eam jetzad aa no sein zwoatn Buam wegnehma woin, af de Oart, doss ea eam d’Schuid ind Schuach schiam dadad; de Tatwoffn häd ea, da Burger, in da Hittn vasteckt.

De Maria Burger suacht as Foto vo iam eamoardetn Liabhoba. In da Schochtl unta iam Bett findts an seina Stej an Knopf, dea wo iam Voda gheard; s Foto entdeckts im Handschuachfoch vo sein Auto. Af ia Frog, ob ea an Sepp umbrocht hod, kriagts koa Antwort ned. Vazweiflt vasuachts eam afzhoidn, Wia ea mid an Gwahr ins Auto steigt und wegfoart.

De Maria Burger bitt de Kriminala um Huif, weis fiacht, doss ia Voda si wos odoa wui. Da Berghammer und de Lorenz schaung zeascht ban Schaller-Wirt, wos vo da Schallerin eafoarn, doss ia Mo vor oana hoim Stund midm Erwin Burger telefoniat hod und danoch ziemli afgregt weggfoarn is, ohne zun Song, wohi. Wei dde Schallerin feststejt, doss de Woffn vo iam Mo fejt, fiachtn de Kommissar, doss da Erwin Burger und da Igidi Schaller si duellian woin. Wias an da woascheinlichstn Stej im Woid okemman, stengan de Kontrahentn anonda gengiba, und se hearn, wia da Burger zuagibt, doss ea an Sepp Schaller hintarucks daschossn hod, mid ara Woffn, de wo ea si sejba gstoin und in an Schaller seina Hittn vasteckt hod. Jetzad kannt ea eam getrost daschiaßn, wei ea sicha sei ko, doss ea ned an Foischn dawischt. Olladings miassad donn sei Sohn Alois im Gfängnis bleim, wei donn niamois außakemmad, wea da woahre Täta is.

In dem Moment kemman de Kriminala aus eanan Vasteck und vasichan an Igidi Schaller, doss ois gheart hom. Da Schaller moant, doss donn jo ois guad is. Oba da Burger sogt, doss des fia eam ned zuatrifft, und reißt de Woffn ind Heh; do daschiaßt da Schaller eam. De Ibapriafung vo da Woffn van Todn zoagt, doss ned glodn woar. Da Burger hod oiso sein Sejbstmoard inszeniat.

Wia da Buagamoasta Wegener im Kommissariat seine bschlognahmtn Woffn obhoin wui, moant da Benno Berghammer, doss ea im Prinzip unschuidi is, oba oane vo de Woffn ned registriat worn is. Er mechad doh bstimmt wieda Buagamoasta wean. Oiso dadad ea eam vorschlong, doss de Woffn vasteigat und da Ealös an guadn Zweck zuagfiaht wead. Da Wegener straibt si zeascht, wei des guade Stickl 15.000 Mark kost hod, oba wia de Kommissar eam zuasichan, doss de Oglengheit dmit ealedigt is, gibt ea noch; ea mechad oba gean a Spendnquittung hom.

Hintagrund[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Gfuimt worn is z Däiz und z Fischbachau (Gosthaus „Zur Post“);[1] ois Schaublotz fia de „Pension Resi“ homs as Hollerhaus Irschnhausn heagnumma.

Im Netz[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Beleg[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

  1. Waidmanns Zank – derbullevontoelz.de (Memento vom 29. Aprü 2016 im Internet Archive)