Queaschnittsflächn

Aus Wikipedia
Plottnboikn-Queaschnitt mit Schweapunkt

De Flächn A [m²] (dt. Fläche) is a zwoadimensionäule Figua. De Queaschnittsflächn steht noamäu zua Längsaxn vo an Träga oda an sunstign dreidimensionäun Keapa.

Bei an Rechteck is des Produkt aus de beidn Seitn, bei an Dreieck de Hööftn davau usw.

Bei an zaumgsetzn Queaschnitt wia dea im Büüd, rechnet ma se zeascht de oanzlnan Flächn aus, de Gsaumtflächn is daun de Summan davau.

Schweapunkt[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Da Schweapunkt liagt bei ana rechteckadn Flächn genau in da Hööftn und bei ana dreieckadn im Drittlpunkt. Bei zaumgsetztn Flächn san de oanzlnan Flächn moi deran Schweapunktsohständ (bezogn auf a Hüüfskoordinotnsystem, wäu's eigantliche Koordinotnsystem geht daun duachn Schweapunkt) gleich groß wia de Gsaumtflächn moi ihm Gsaumtschweapunktsohstaund.

Oigmoa kau ma sogn:

Bei an oafoch symmetrischn Queaschnitt, wia bei dem Beispü, is des ys genau in da Mittn, sunstn rechnast da des aa so aus:

Schau aa[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]