Zum Inhalt springen

Thomas Vanek

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschriem worn.
Da Thomas Vanek in da Dress vu de Buffalo Sabres im Oktowa 2006

Da Thomas Vanek (geboan am 19. Jenna 1984 in Badn bei Wien) is a östareichischa Eishockespüila, dea wos momentan in da noadamerikanischn Profiliga NHL fia'd Maunnschoft Buffalo Sabres in Buffalo spüid. Im Joa 2007 is a ois Sportla vum Joa vu Östareich auszeichnt woan.

Vum Flüchtlingskind zum NHL-Spüila[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Da Thomas Vanek is zwoa Joa nochdem seine Öitan (da Voda a Tschech, d'Muata a Slowakin) aus da Tschechoslowakei gflücht san in Badn bei Wien auf'd Wöid kemma. Aufgwoxn is a in Zöi aum See und Graz, wo sei Voda, da Zdeněk Vanek (aa a Eishockespüila) sein Varein ghobt hod.

Mid 14 Joa is a im 98a-Joa in'd USA gaunga, wo a sei Karriere bei da Sioux Falls O'Gorman Highschool (Sioux Falls Stampede) in da Uni-Liga USHL gstart hod. In seim letztn Joa duat hod a in 53 Spüile 91 Punkte gmocht (davau 46 Goi); damid hod a d'Toaschütznweatung vu da gaunzn Liga gwunga und außadem woa a damid drittbesta Voalonggeba. Schau im Joa (2001) davoa is a in'd östareichische Junioanmaunnschoft fia'd WM aufgstöid woan und duat glei zum bestn Stüama gwöihd woan. 2002 is a ois easchta Eiropäa zum Varein vu da University of Minnesota kemma.

2003 haum dn daun de Buffalo Sabres bei de Entry Drafts in da easchtn Rundn ois fümftn Spüila ausgwöihd. 2003 und -4 hod da Vanek wieda bei da Junioan-WM midgspüid. 2004 is a s'easchte (und bis iatst anzige Moi) bei ana A-Wöidmoastaschoft dabei gwesn, wo a in 6 Spüile 2 Goi und 5 Voalong zsaummbrocht hod. In da Zwischnzeid hod a bei seim Varein in Minnesota in 2 Joa 113 Punkte daglaungt und is da 73. Spüila vu da Uni woan, dea a dreistöllige Punktezoih zsaummbrocht hod. 2004/05 is a in'd AHL kemma zu de Rochester Americans, fia de a in 79 Spüile 73 Punte vazeichnt hod, wos da zweitbeste Weat vu da Liga gwesn is. D'Saison drauf hod a in Sprung in'd NHL gschofft, wo a bei de 82 Partien im Grundduachgaung netta oa Moi ned midspüin hod deafn.

Vum Neiling in da Liga zum bestvadeanadn Eishockespüila vu da NHL[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

In dea easchtn Saison in da NHL is a auf 25 Goi und 23 Voalong kemma, hod owa im Playoff noch'm Grundduachgaung weng seine nimma so konstantn Leistungen netta netta 10 Moi spüin deafn. In de zehn Spüile hod a ois easchta Östareicha üwahaupt a Goi im NHL-Playoff gschossn, nämli aum 28. Aprüi 2006 geng de Philadelphia Flyers.

In seim zweitn Joa bei de Sabres hod a glei zu de bestn Spüila vu da gaunzn Liga gheat: Ois easchta Östareicha und ois easchta vu seina Maunnschoft seid 1980 hod a d'Plus-Minus-Weatung gwunga, mid 30 Goi bei de Heimspüile woa a da beste Toaschütze im eingnen Stadion. Außadem woa a mid 43 Goi da beste vu de Sabres und da fümftbeste vu da Liga. Mid seim Klub hod a de easchtn zehn Spüile vu da Saison olle gwunga, womids an Rekoad vu de Toronto Maple Leafs eigstöid haum. Ãm 9. Dezemba hod a ois eascht zweita Spüila in da Gschicht (noch'm Brian Rolston) im Penaltyschiaßn mid am Schlogschuss troffn. Schlussendli is a ins NHL Second All-Star Team gwöihd woan und sei Maunnschoft hod in Grundduachgaung gwunga.

Wia im Voajoa is sei Varein ins Conferenence-Finale kemma. In dem Joa hod da Vanek in jedm Spüi mitmocha deafn und is auf 6 Goi und 6 Voalong kemma; s'große Züi, in Stanley-Cup, haums owa vaföihd. Im Juli 2007 is da Vanek zu am Restricted Free Agent woan, worauf eam de Edmonton Oilers an 7-Joas-Vatrog um 50 Millionen US-Dolla aubotn haum. Seine Sabres haum owa s'Voarecht ghobt, eam zude söibn Kondizionen zum ghoidn, woss aa dau hom. Damid is da Vanek da bestvadeanade Spoatla vu Östareich woan und fia a Zeidl (so de Spüilagweakschoft NHLPA) da mid'm Daniel Briäre und am Scott Gomez bestvadeanade vu da Liga. 2007 is a außadem ois easchta Eishockespüila zum Spoatla vum Joa vu Östareich auszeichnt woan.

Im easchtn Joa mid am Millionenvatrog hods da Vanek zwoa zum easchtn Moi in seina Karriere in da NHL ned ins Playoff gschofft, hod owa wia im oa davoa olle Spüile im Grundduachgaung absolviad und am 12. Februa 2008 ois easchta Östareicha in da Liga an Hattrick gschossn. Im Rest vu da Saison san nu drei weidare Hattricks dazua kemma und außadem sei hundatsts Goi in da Liga. Seine 36 Goi, de 19 Goi in Üwazoih und seine 9 Siegestoare woan wieda da beste Weat vu de Sabres.

Weu a de Playoffs vapasst, hod a dafia s'easchte Moi seid längara Zeid de Möglichkeid ghobt fia'd östareichische Nazionalmaunnschoft bei ana WM midzspüin. Desweng woa a in Innsbruck bei da B-WM dabei und hod beim Wiedaaufstieg in'd A-WM midghoifn.

In da foigndn Saison hod a si s'easchte Moi wiakli weg dau und weng ana Kiefavaletzung nei Spiele vasaamt. Trotzdem woas fia eam peasönlich a guade Saison, weu a seine easchtn Untazoihtore gschossn hod, zum easchtn Moi bei'm All-Star Game mitspüin deafn hod. Zeitweis woa a da beste Toaschütze vu da gaunzn Liga, mid 40 Goi und 24 Voalong am End da fünftbeste Toaschütze vu da Liga und da beste vu de Sabres. Seine zwanzg Übazoihgoi woan da Bestweat vu da Liga, außadem hod neamt mea Auswäatstore gschossn wia da Thomas Vanek – in de Playoffs haums seine Sabres trotzdem wieda ned gschofft. Desweng hod a wieda mid da Nazionalmaunnschoft d'WM, desmoi d'A-WM, spüin kina. Östareich is owa netta viazehnta woan, wos desmoi ned gnuag woa um'd Klass dahoidn z'kina. In de 6 Spiele hod a a Goi gschossn und drei voabereitet.

Privats[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Ãm 16. August 2007 hod im Thomas Vanek sei Freindin, d'Fiance Ashley Karner, a Baby kriagt, des woss Blake Thomas Vanek gnennt hom. Im Summa 2008 haum da Thomas und d'Ashley gheirat.

Im Netz[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]