Robert Mugabe

Aus Wikipedia
Der Artikl is im Dialekt Owaöstareichisch gschriem worn.
Da Robert Mugabe (2015)

Da Robert Gabriel Mugabe (* 21. Feba 1924 in Kutama, Südrhodesien; † 6. Septemba 2019 in Singapur) woa a simbabwischa Politika. Ea woa vo 1987 bis zua seim Rucktritt am 21. Novemba 2017 President vo Simbabwe. Aussadem woar a bis zua seina Absetzung am 19. Novemba 2017[1] Voasitzenda vo da Regiarungspartei ZANU-PF (Zimbabwe African National Union). Am End vo seina Aumtszeit woa da Mugabe des öitaste Stootsobahapt vo da Wöd.

Biografie[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Heakunft, akademischa Werdegaung[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Da Mugabe is da Region Fort-Victoria (heit: Masvingo) ois Sohn vu am Tischla afd Wöd kemma und im heidign Zvimba-Distrikt afgwoxn. Ea hod zwoa ödare Briada ghobt, de beide boid gstoam san, und an jingan. Sei Vota hod eam 1934 aa nu valossn miassn, damit a wo a Oawad findt.

Eazong woan is a streng katholisch und es is bei de Jesuitn und Maristn in d Schui gaunga. Mit 17 Joa hod a in Südafrika an da Fort-Hare-Uni zum Studian augfaunga und hod daun weidagmocht an Unis in Driefontein, Salisbury, Gwelo, Tansania und Accra, wo a sei spädare Frau, d'Sally Hayfron, kennaglernt hod. 1961 hod as in Salisbury gheirat und 1963 hod's eam in Nhamodzenyika an Buam auf d'Wöd brocht.

1984 hod a in Ehrndokta vu da Uni in Edinburgh kriagt, dea eam 2007 weng seina Politik wieda gnumma woan is. Des woa s'easchte Moi übahaupt, dass a britische Uni an Ehrendoktortitl zruckzong hod. Außadem woa a seit 1994 a Knight Commander vum Order of the British Empire. Aa bei dem Titl is schau probiat woan, dass ma eam an wieda wegnimmt, wos oba ned highaut hod.

Da Kaumpf geng d'Kolonialherrschoftn[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Nochm Studium in Accra is a noch Südrhodesien, des woa s'domolige Simbabwe, zruckgaunga und is ois bekennenda Marxist da "Nazjonaldemokratischn Partei" NDP beitredn, de wos si späda in ZAPU umbnamslt hod. 1963 hod a de Partei valossn damit a mit aundare de ZANU-Partei gründn hot kina. Mit am vu de aundan Grindungsmitglieda hod a si oba boid zstrittn und seit dem Moment is a da Aunführa vum militantn Flügi vu da ZANU.

1964 hod ma eam und aundare Revoluzjonäre vahoft und 10 Joa laung eigsperrt. In deara Zeit hod a a Feanstudium gmocht und damit via zuasätzliche akademische Titln eawoam. Wia 1966 sei Bua an Malaria gstoam is, hod a ned zum Begräbnis deafn, oba im Joa drauf, 1967, is sei Frau, d'Sally Mugabe, ins Exil noch London gaunga, vu wos um d'Freilossung vu eam und seine Spezln gkämpft hod. Nochdems 'n wieda freilossn hom, hod a wieda in militantn Teil vu da ZANU üwanumma und is 1974 noch Mosambik ins Asyl gaunga vu wo aus in Guerrillakriag geng'd weiße Mindaheitsregierung vum Ian Smith in Simbabwe wieda gstartet hod. 1976 hom se de zwoa Partein, s'ZANU und s'ZAPU (d'friahan Nazjonaldemokratn), zua Patriotischn Front (PF) wiedavareint.

Stootsobahaupt[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

1979 hom de Britn s'rhodesische Reschiim duach a Koalizjonsregiarung easetzt und a Joa späda hods de easchtn Parlamentswoina gem, bei denen im Mugabe sei ZANU übaroschndaweis gwunga hod und ea hod damit Premjehminista wern kina. Seine easchtn Vasprechn noch da Woi woan, dass a in Konflikt zwischn de schwoazn und weißn Leid aufhean lossn wü und dass ma stottdem midanaunda ind Zukunft schaun soi. Und ea hod wiakli gschaut dass a de Lemsvahötnisse vu de Schwoazn vabessat und s'Buidungssystem vu Simbabwe is unta seina Führung s'beste vum sidlichn Afrika woan. Drum hod sogoa da Jimmy Carter gsogt, dass de Woi vum Mugabe a guade Entscheidung woa; de weißn Siedla hom olladings massnweis Simbabwe valossn. Seine politischn Gegna hod a owa dozumois aa schau oft brutal niadadruckt.

In dera Zeit hod a nu mit da ZAPU koaliat. 1982 is de Zusaummenoabeit afglöst woan und da ZAPU-Chef Joshua Nkomo hod d'Regiaung valossn miassn, weu Woffnloga gfundn woan san, worauf de ZAPU-Leid voagwoafn woan is, se hättn an Umstuaz im Sinn. Draufhi hod da Mugabe de Ndebele, a Voiksgruppm de wos mim Nkomo sympatisiat hot, vu seina berüchtigtn viatn Brigade vafoing lossn wobei um de zwanzgtausnd vu denen ums Lem kemma san. Da Mugabe hod de klane Krise ausgnutzt um sei Mocht zum festing. 1985 hom se si wieda vatrong und da Nkomo is wieda sei Vize woan. 1987 hod ma s'Aumt vum Premjehminista obgschofft und da Mugabe is stottdessn Stootspresident woan. 1990 hods a Obstimmung gem, ob a Einparteiensystem eigfüat wern soit, wos aa zugunstn vum Mugabe ausgaunga is; des Eagebnis umzusetzn hod a si daun aus Aungst voa Kapitalflucht oba doch net traut. 1990 und 96 is ea bei de Woin bstätigt woan.

A Demonstrazjon gengan Mugabe

1991 hod a augfaunga, in simbabwischn Moakt z'refoamian. Außadem hod a mit da Schwulnhetz augfaunga, wei des "unafrikanisch" sei soid. Af amoi hod ma ois Schwula zehn Joa ins Gfängnis kemma kina. Da Mugabe woit damit AIDS bekämpfn, hod daduach oba enorm an Aunsehn valoan. Draufhi hod da Mugabe an Kriag gengan Kongo augfaunga, wos de Stootsausgobn ind Heh schiaßn lossn hod.

Parallel dazua hod a im Joa 2000 damid augfaunga, dass de weißn Farma enteignet wean, und is im seim Stil oigemein imma autoritära woan. De Valetzungen vu de Menschnrechte san danoo aa imma mea woan, wos Simbabwe endgüitig in'd intanazionale Isoliarung trim hod. 2003 zum Beispui is sei Laund aus'm britischn Commonwealth ausgschlossn woan, in da EU is da Mugabe schau länga nimma eawünscht.

Im Lauf vu seina Herrschoft is außadem a ziemli absuada Peasonenkult um an Mugabe entstaudn: Sein Stammbaum füat ma zu de Kini vum oidn Simbabwe-Kinigreich zruck. Propagangdaplakate san so aufbaut, wia waun ea a Gottkini warat, dea wos fia d'Fruchtboakeit vu seim Voik zuaständig is. Lobhymnen, de wos de Schüla lerna miassn, preisn seine "Leistungen". In Gedichtln wird sei iwarognde Intelligenz gfeiat. Da Mugabe vagleicht si oba net netta mit de oidn Kini sundan aa mim Adolf Hitler, dem sein berühmtn Boat ea aa schau ghobt hod.

Politische Aktivitätn[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Homophobe Moßnauhmen[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Wia obn schau steht, hod ea d'Homosexualität "unafrikanisch" empfundn und deshoib unta Strof gstööt. Ea hod se docht, dass d'Homosexualität ausm Westn impoatiat woan is und fiad Aids-Pandemie vaauntwoatli is. Homosexuelle Leid san fia eam "mindaweatiga wia Schweindln" und drum kaunst in Simbabwe seither 10 Joa im Gfängnis laundn netta weist schwul bist.

So gaunz nembei hod ea an politischn Rivaln, sein Aumtsvoagänga, in Canaan Banana, weng Schwulheit voa Gricht gstööt, worauf dea noch Südafrika gflicht is weil dea um sei Lem gfiacht hod.

Laundrefoam[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Wia da Mugabe Premjeh woan is, hom 4000 weiße Bauan 70% vu da Flächn vu Simbabwe bwiatschoftet. Da Mugabe hod denen am Aufaung vasprochn, dass a eana nix afoch so wegnemma wiad sondan dass des schrittweis, gmiatlich, freiwillig und mit augmessenen Entschädigungen gändat wern soite.

Uasprüngli hom de weißn Farma in de Schwoazn s'Laund gwoitsaum weggagnumma, und daun s'rhodesische Apartheidreschiim untam Ian Smith untastützt. Wia daun da Mugabe and Mocht kemma is, hod ea gsogt ea kümmat si drum, hod oba voaeast amoi bis 1990 goa nix dau.

1990 isses daun oba los gaunga. D'Leid haum sowoi gsogt, dass des a Schritt ind richtige Richtung is ois aa dass ea s'Laund netta an de Leid umvateilt de wos eam sei Politik mitgengan und dass de Leid de wos s'Laund brauchatn nix kriang. Voa oim seitm 2000a-Joa soit des reglmäßig passian. In dem Prozess iss zu Ausschreitungen kemma, bei denen sowoi Weiße ois aa Schwoaze draufgaunga san.

Wia daun vum Mugabe aufghetzte Veteranen augfaunga hom, dasss weiße Farma umbringan, isses westliche Regiarungen zvü woan und se hom eam d'Einreise ind EU vabotn. Sogoa schwoaze Kritika hom dozumois bstätigt, dass da Mugabe s'weiße Reschiim net afoch beseitigt hod sondan duach a neichs easetzn lossn hod.

Ois Konsequenz is d'laundwiatschoftliche Produktivität vu Simbabwe kumplett zsaummbrocha. De neichn Farma hom si nämli mit da Laundwiatschoft oft ned auskennt und duach Misswiatschoft, Zastörung vu Fööda und de Sperrungen vu Kontn im Auslaund iss beagob gaunga. Zum Beispü is d'Tabakprodukuzjon, d'friahare Haupteinnauhmequön vu Simbabwe, um 75% zruckgaunga; d'Maisprodukzjon deckt netta nu a Drittl vum Eignbedoaf. Weil ausländische Medien in Simbabwe oba net zuaglossn san, wissn ma goa net, wia oag dasss wiakli woa. In da Foige san in da friahan Koankaumma vum südlichn Afrika Hungasnöte ausbrocha und s'Droad muaß tonnenweis impoatiat wean, weil nu dazua a Dürreperiode eigsetzt hod. Seit a poa Joa gibts weng dea Politik außadem a iasinnige Inflation.

Vü vo de Leid de wos weng dem Gaunzn s'Laund valossn hom, san ois eafoarene Laundoabeita in Sambia und Südafrika wieda aufgnumma woan.

Woifööschungen[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Da Mugabe im Joa 2008

2002 hod da Mugabe wieda amoi a Woi gwunga und zwoa gengan Morgan Tsvangirai vu da Bewegung fia an demokratischn Waundl mit 55% vu de Stimmen. Da Mugabe soit dabei oba gezielt Leid vu da WOi feanghoitn hom, de woascheinli geng eam gstimmt hättn. In Sieg hod da Mugabe nämli ausschliaßli im Eagebnis vum Mashonalaund zum vadaunga, wos de absolute Mugabe-Hochbuag is.

2005 hod sei ZANU d'Parlamentswoin gwunga und dabei 78 vu 120 wööboare Sitze und de 30 diarekt vum Mugabe vagebenen Mandate kriagt. Daduach hod da Mugabe im Moment a gmiatliche Zwadrittlmeaheit. D'USA und d'EU hom wieda gschrian, dass des a Woibetrug woa. Es soi nämli massive Drohungen de Wähla gengüba gem hom und außadem Eagebnisfööschung. Ausländische Beobachta hom oba net zuaschau deafn.

Untadrückung vu da Bevöikarung[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

Laut BBC soi da Mugabe 2001 "Jugendbüüdungsstättn" afgmocht hom, de in Wiaklichkeit Foitaloga san. D'Jugendlichn wean duat umeazong damits späda geng im Mugabe seine Gegna voagengan. Duat wiad eana laut BBC beibrocht wia s'Foitan am bestn geht und wia ma Leid umbringa kau. A poa vu de Insaßn wean sogoa ois Vasuachskarnickl heagnumma und daun ois psychisch komplett gschädigte wieda freiglossn. Da Mugabe wü damit woascheinli d'Jugend psychisch hinigmochn und gfügig mochn.

D'Operazjon Murambatsvina ("Müllentsorgung") is 2005 a Programm gwen, mit dem da Mugabe d'Slums und illegale Hüttn und Häusa vu Harare und aundare greßare Städt niadagwoizt und vabrennt hod. In de niadagwoiztn Stodteile lem übawiegnd Opposizjonsaunhänga, de af de Oat und Weisn nu stäaka gspian soitn, wea do am Ruada sitzt. Vu dera Operazjon san mearare Miljonen Leid betroffn gwesn.

Weidare Infos[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

  • Stephen Chan: Robert Mugabe: A Life of Power and Violence. London, 2003

Beleg[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]

  1. Mugabe als Chef von Regierungspartei abgesetzt. In: orf.at. 19. November 2015, abgerufen am 19. November 2017.