Elektrischa Fluss

Aus Wikipedia

Da elektrische Fluss Ψ (dt. elektrischer Fluss) is a Moß fia eigschlossane elektrische Lodung. Da Fluss traunspoatiat owa nix Materiölles, sundan nua de Wiakung vo oan Kroftfööd zan aundan. Ea kau iwa'd Lodungsmengan aun ana Untabrechung vo da elektrischn Föödstärkn eafosst wean. Da elektrische Fluss duach a gschlossane Owaflächn is gleich wia de vo diesa Hüllflächn eigschlossane Lodung, des is da Sotz vom elektrischn Hüllenfluss. Zan Beispü bei an Kondensatoa entsteht infuige vo da easchtn Lodung a Fluss, dea wos beim Auftreffn auf de zwoate Lodung wieda komplett vanicht wiad. De Eiheit vom elektrischn Fluss is Coulomb. [Ψ] = C.

A elektrische Spaunnung traunspoatiat aunan Kondensatoa a bstimmte Lodung aun de Plottn (Elektrodn) vom Kondensatoa. Duach diese Spaunnung kriagst an elektrischn Fluss zwischn de Kondensatoaplottn:

,

wo de elektrische Lodung vom Kondensatoa genau mim elektrischn Fluss iwaeistimmt:

mit:

  • Ψ ... Elektrischa Fluss [C]
  • U ... Elektrische Spaunnung [V]
  • C ... Elektrische Kapazität vom Kondensatoa [F]
  • Q ... Elektrische Lodung [C]

Schau aa[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]